บ้านริมทางรถไฟ(Ban Rim Thang Rot Fai)

ชุดข้อมูล

รหัสชุดข้อมูล : TPN-SKN101-002

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน : บ้านริมทางรถไฟ

สถานที่ : หมู่ 2 บ้านริมทางรถไฟ ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร

บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ : “ชื่อหมู่บ้านว่า “ริมทางรถไฟ” มีความหมายตรงตามรูปคำ คือ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ทางรถไฟ โดยแนว เส้นทางรถไฟในที่นี้หมายถึง ทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย หรือที่รู้จักว่า รถไฟสายมหาชัย ดังนั้นชื่อหมู่บ้านนี้ จึงจัดในรูปแบบมโนทัศน์ [คำบอกพิกัด: ริม] + [เส้นทางคมนาคม: ทางรถไฟ]

สร้างขึ้นในรัชสมัยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความส าคัญอย่างมากในการเดินทาง สัญจรในสมัยนั้น รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาประเทศด้วยศักยภาพในการขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครกับ จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรปราการ

ข้อมูลดังกล่าวแสดงการมีอยู่ของหมู่บ้านนี้อย่างน้อยหลังจากการสร้างทางรถไฟ คือหลัง พ.ศ. 2447 (สาย มหาชัย) และ พ.ศ. 2448 (สายแม่กลอง) หรืออาจกล่าวได้ว่า บ้านริมทางรถไฟเป็นหมู่บ้านที่เกิดใหม่หรือเป็น หมู่บ้าน/ชุมชนขยายที่เกิดขึ้นตามเส้นทางการคมนาคมทางรถไฟ

โดยรวมพื้นที่เรียกว่า บางน้ำจืด แต่เมื่อมีการขยายตัวของบ้านเรือน ทำให้มีการจัดสรรเขตเป็นชื่อใหม่ๆ โดยใช้สิ่งแวดล้อมเด่นที่เป็นที่รู้จัก คือ ทางรถไฟ“

ความหมายของคำ

ทางสัญจร : ทางรถไฟ

ความหมายตามมโนทัศน์

คำตั้งต้นภูมิศัพท์ : บ้าน

ส่วนขยายภูมิศัพท์ : มโนทัศน์

มโนทัศน์-คำหลัก : ทางรถไฟ

มโนทัศน์-คำขยาย 1 : ริม

ผู้มีส่วนร่วม

คลังข้อมูลดิจิทัล : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)