บ้านโพธิ์แจ้(Ban Pho Chae)

ชุดข้อมูล

รหัสชุดข้อมูล : TPN-SKN101-001

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน : บ้านโพธิ์แจ้

สถานที่ : หมู่ 1 บ้านโพธิ์แจ้ ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร

บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ : “ชื่อหมู่บ้านว่า “โพธิ์แจ้” และ “โพแจ้” มีปรากฏการใช้งานด้วยกัน อยู่ 2 แบบ โดยคำทั้งสองนั้น มีความหมายตามรูปคำ หมายถึง “หมู่บ้านที่มีต้นไม้ที่ชื่อ โพ/โพธิ์ ขนาดเล็ก” เพราะคาว่า “แจ้” แปลว่า “เตี้ย” เป็นคำแสดงคุณลักษณ์ขยายต้นโพธิ์ ว่าเป็น ต้นโพธิ์เตี้ยจากข้อมูลเอกสารเหล่านี้พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ และมีวัดโพแจ้เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านใกล้เคียง อาทิ “รางโพแจ้” มีปรากฏในแผนที่ทางรถไฟคลองสาน-มหาไชย พ.ศ. 2439 ส่วนคำว่า“ตำบลโพแจ้” และ “วัดโพแก้ว มีปรากฏในแผนที่จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2469 และ “ว.โพแจ้” มีปรากฏในแผนที่แสดงอาณาเขตตาบลบางกระดี่และตำบลลูกวัว พ.ศ. 2471151 ส่วนเอกสารจดหมายเหตุ มีปรากฏ “ตำบลโพแจ้” จากเท่าที่ค้นพบในเอกสาร 2 ชิ้น คือ เอกสารกรมการเพาะปลูก กระทรวงเกษตร พ.ศ.2470 ที่ได้กล่าวถึง ราษฎรในพื้นที่ตำบลโพแจ้ได้ลงชื่อเข้าขอรับพันธุ์ข้าวเบาและข้าวกลาง จำนวนมากถึง 46 ราย จากทั้ง 10 หมู่ในตำบลโพแจ้ อาทิ นายเหล็ง หมู่ 1 นายชื่น หมู่ หมู่ 1 นายนิ่ม หมู่ 5 นางดา หมู่ 3 เป็นต้น และ ปาฐกถาของขุนสุคนธวิทศึกษาการผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2477 โดยให้ภาพในอดีตของพื้นที่บริเวณนี้ว่าเป็นนาข้าวที่มีผลอผลิตเทียบเท่ากับในอำเภอกระทุ่มแบบที่มักได้รับรางวัลเสมอๆ อีกทั้งยังแหล่งเกษตรกรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ดังความว่า“ข้าวในตำบลคอกกระบือ โพแจ้ และบางปิ้ง อาเภอเมืองสมุทรสาคร และข้าวในตำบลต่างๆ อำเภอกระทุ่มแบน นับว่าเป็นข้าวพันธุ์ที่ดีได้ขายได้ราคาสูง ในการประกวดพันธุ์ข้าว ข้าวในเขตอำเภอกระทุ่มแบนก็เคยได้รับรางวัลที่ 1 และมีข้าวที่จัดในลำดับที่ดีอีกกว่า 10 ชนิด แต่การทำนาข้าวในตำบลต่างๆ ของอำเภอเมืองสมุทรสาครยังมิได้รับการช่วยเหลือจากการชลประทานเต็มที่ จึงมีได้และเสียไม่เป็นปกติแล้วแต่ฝนฟ้าจะอำนวยเท่านั้น เช่นในปีนี้ในตำบลคอกกระบือ และโพแจ้ซึ่งเป็นนาดำเพราะเหตุที่ในแล้งผิดปกติ ฝนไม่ตกฤดูกาล ต้องทำนาโดยวิธีหว่าน เช่น นาในเขตอำเภอบ้านแพ้ว แม้กระนั้นก็ดี ข้าวไม่ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำฝนเพียงพออยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียหายไม่ต่ากว่า 10,000 ไร่ส่วนชื่อบ้านที่สะกดด้วยคาว่า “โพธิ์แจ้” จะเกี่ยวข้องกับ “ต้นโพธิ์พระ” ดังความที่ผู้ให้ข้อมูล-1 เล่าว่า เมื่อก่อนพื้นที่ตั้งหมู่บ้าน มีต้นโพธิ์เตี้ยๆ ขึ้นอยู่มาก แต่ปัจจุบันหายไปหมดแล้ว ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล-2 ที่ได้กล่าวในลักษณะเดียวกันและได้สันนิษฐานเพิ่มเติมด้วยเหตุที่ต้นโพธิ์ในหมู่บ้านนี้เตี้ยแคระนั้น อาจเป็นเพราะดินมีความเค็ม เพราะพื้นที่นี้ได้รับอิทธิพลน้ำทะเลรุกทำให้น้ำกร่อย ส่วนใหญ่คำสัมภาษณ์ที่มาของชื่อหมู่บ้านมักเชื่อมโยงถึงวัด และความศรัทธาในพุทธศาสนา เนื่องด้วยต้นโพธิ์เป็นต้นไม้สิริมงคล และเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงผจญมารและตรัสรู้อีกด้วย ส่วนข้อมูลประวัติวัดโพธ แจ้ ได้กล่าวถึงชื่อเดิมและการปรากฏคำว่า “โพธิ” มาอย่างน้อย ตั้งแต่ พ.ศ. 2466 ความว่าวัดโพธิ์แจ้เมื่อเป็นสำนักสงฆ์ใหม่ๆ ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดตายิ้ม” ตามนามผู้สร้าง เมื่อได้สร้าง อุโบสถเสร็จเพื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้จารึกนามไว้ว่า วัดโพธิ์ศิริราช (สันนิษฐานไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดจึง ตั้งชื่อนี้) ดังที่ปรากฏอยู่หน้าบันของอุโบสถหลังเก่าจนทุกวันนี้ และการที่เรียกชื่อกันว่า “วัดโพธิ์แจ้” มาถึงปัจจุบันนี้ชาวบ้านเรียกชื่อตามนามตำบลโพธิ์แจ้อาจกล่าวได้ว่า แต่เดิมนั้น หมู่บ้านนี้ชื่อ “โพแจ้” แต่ต่อมา ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “โพธิ์แจ้” ด้วย กระบวนการแปลงรูปคำไทยเป็นคำบาลี จาก “โพ” เป็น “โพธิ์” เพื่อให้เป็นสิริมงคล หรือ อาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่บันทึกชื่อหมู่บ้านในยุคหลัง จากเอกสารจดหมายเหตุ ในช่วง พ.ศ.2470-2477ท าให้เห็น ความสำคัญของบ้านโพแจ้ ในฐานะส่วนหนึ่งของแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของสมุทรสาคร และความ เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในสมัยถัดมาอันที่จริง ในทางพฤกษศาสตร์ “โพ” กับ “โพธิ์” เป็นต้นไม้คนละชนิดกัน กล่าวคือ “โพธิ์” หมายถึง ต้น โพธิ์พระ (Ficus religiosa) หรือเป็นที่รู้จัดทั่วไป คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ โพธิ์ชนิดนี้เป็นไม้วงศ์มะเดื่อ (FICUS) อีก ทั้งยังเป็นพืชต่างถิ่น  แต่เติบโตได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไปโดยเฉพาะน้ าจืด มีขนาดสูงใหญ่ มีความเกี่ยวข้องกับพุทธ ศาสนา เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์เหตุการณ์พระพุทธเจ้าผจญมารและตรัสรู้ ไม้ชนิดนี้จึงมีความสัมพันธ์กับความสิริ มงคล ส่วน “โพ” ในที่นี้ หมายถึง ต้นโพทะเล (Thespesia populnea) พืชประจำถิ่นน้ำกร่อย โพชนิดนี้เป็นไม้ วงศ์ชบา (MALVACEAE) พบได้เฉพาะพื้นที่ป่าน้ำกร่อย อาทิ บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ สมุทรปราการ เป็นต้นหากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและภูมินามแล้ว จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมที่น่าสนใจ ความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมดังกล่าว คือ ในหลักฐานประวัติศาสตร์ล้วนเขียนชื่อบ้าน และ อื่นๆ ว่า “โพแจ้” จึงมีความเป็นไปได้ว่า ดั้งเดิมในพื้นที่มีภูมิประเทศแบบที่ลุ่มและป่าน้ำกร่อย ต่อมาเมื่อมีการเข้า มาตั้งบ้านเรือนและขยายพื้นที่ทางการเกษตร รวมไปถึงการขุดคลองมากขึ้นทำให้เป็นสภาพแวดล้อมน้ำจืด ชื่อของ โพทะเล ก็อาจจะสูญหายไป เนื่องจากการถอยร่นของระบบน้ำกร่อยในระบบนิเวศถูกผลักดันเพื่อกิจกรรมทาง การเกษตร

ความหมายของคำ

คุณลักษณ์ : แจ้

พืช : โพธิ์

ความหมายตามมโนทัศน์

คำตั้งต้นภูมิศัพท์ : บ้าน

ส่วนขยายภูมิศัพท์ : มโนทัศน์

มโนทัศน์-คำหลัก : โพธิ์

มโนทัศน์-คำขยาย 2 : แจ้

ผู้มีส่วนร่วม

รูปแบบลิขสิทธิ์ : สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์

คลังข้อมูลดิจิทัล : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Gallery