ตำบลบางน้ำจืด

ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ 1 บ้านโพธิ์แจ้

คำอธิบาย : บ้านโพธิ์แจ้ (ตำบลบางน้ำจืด หมู่ 1 บ้านโพธิ์แจ้)

3. หมู่ 3 บ้านบางน้ำจืด

การตั้งชื่อ : ภูมิลักษณ์​-ที่ลุ่ม

4. หมู่ 4 บ้านทุ่งสีทอง

การตั้งชื่อ : ภูมิลักษณ์​-ที่ราบ

5. หมู่ 5 บ้านดอนพญา

การตั้งชื่อ : ภูมิลักษณ์​-ที่สูง

6. หมู่ 6 บ้านหนองหาดใหญ่

การตั้งชื่อ : ภูมิลักษณ์​-ที่แอ่ง