ตำบลนาดี

ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ 1 บ้านโคกตานุช

การตั้งชื่อ : ภูมิลักษณ์​-ที่สูง

2. หมู่ 2 บ้านบางปิ้ง

การตั้งชื่อ : ภูมิลักษณ์​-ที่ลุ่ม

3. หมู่ 3 บ้านหุบสังกะสี

การตั้งชื่อ : ภูมิลักษณ์​-ที่ลุ่ม

5. หมู่ 5 บ้านหนองตาแอว

การตั้งชื่อ : ภูมิลักษณ์​-ที่แอ่ง

6. หมู่ 6 บ้านคลองเจ๊ก

คำอธิบาย : “บ้านคลองเจ๊ก (ตำบลนาดี หมู่ 6 บ้านคลองเจ๊ก) ชื่อหมู่บ้านว่า “คลองเจ๊ก” นี้ มีความหมายตรงตามรูปคำ อาจสันนิษฐานที่มาได้ 2 สำนวนคล้ายกัน คือ หมายถึง คลองที่ผ่านบริเวณชุมชนจีน หรือ คลองที่ตั้งตามชื่อคนจีนคนใดคนหนึ่งที่มาอาศัยอยู่บริเวณนั้น กล่าวคือ คำว่า “เจ๊ก” เป็นคำที่คนไทยใช้เรียกคนจีนในสมัยก่อน อย่างเช่น “คลองเจ๊กวี่จุ่น” ปรากฏในแผนที่จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2456 ดังนั้น การเรียก “คลองเจ๊ก” อาจใช้ได้ทั้งคลองที่ผ่านบริเวณชุมชนจีน หรือคลองที่ตั้งตามชื่อคนจีน ชื่อหมู่บ้านนี้จึงจัดอยู่ในรูปแบบมโนทัศน์ [ทางสัญจร] + [บุคคล] คำว่า “คลองเจ๊ก” ปรากฏในแผนที่เก่า กล่าวคือ “บ.คลองเจ๊ก” เป็นชื่อที่ปรากฏในแผนที่จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2456 และ “คลองเจ๊ก” ในแผนที่เขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2493 ดังนั้นที่มาของชื่อ “คลองเจ๊ก” ในกรณีที่เป็นการตั้งตามชื่อคนจีน อาจมีการตัด/ละคำในส่วนของชื่อออก“

7. หมู่ 7 บ้านหนองทะเล

การตั้งชื่อ : ภูมิลักษณ์​-ที่แอ่ง

คำอธิบาย : “บ้านหนองทะเล (ตำบลนาดี หมู่ 7 บ้านหนองทะเล) ชื่อหมู่บ้านว่า “หนองทะเล” นี้ มีความหมายตรงตามรูปคำ หมายถึง พื้นที่แอ่งมีลักษณะเป็นแอ่งหรือห้วงน้ำขนาดใหญ่ โดยตั้งตามหนองน้ำขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน มีขนาดประมาณ 2 งาน ชื่อหมู่บ้านนี้จึงจัดอยู่ในรูปแบบมโนทัศน์ [ภูมิลักษณ์: ที่แอ่ง: หนอง] + [ภูมิลักษณ์: ห้วงน้ำ: ทะเล] แต่เดิม พื้นที่ “หนองทะเล” นี้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ แต่เมื่อการรุกล้ำของพื้นที่อุตสาหกรรม ทำให้แหล่งน้ำนี้ถูกถมและ ปิดล้อมพื้นที่ไปแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น ความต้องการที่เป็นแหล่งน้ำอันเป็นทรัพยากรน้ำ มีความสำคัญน้อยกว่าการทำอุตสาหกรรม หรือมีความจำเป็นน้อยลงต่อวิถีชีวิตของราษฎร“