ตำบลคอกกระบือ

ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ 1 บ้านบางด้วน

การตั้งชื่อ : ภูมิลักษณ์​-ที่ลุ่ม

5. หมู่ 5 บ้านกลางดอน

การตั้งชื่อ : ภูมิลักษณ์​-ที่สูง