อำเภอเมืองสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล (12 หมู่บ้าน) ได้แก่