อำเภอเมืองสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล (19 หมู่บ้าน) ได้แก่