อำเภอบ้านแพ้ว

อำเภอบ้านแพ้วแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ตำบล (3 หมู่บ้าน) ได้แก่