ศูนย์การเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน ตำบลเชียงทอง กิ่งอำเภอวังเจ้า


ที่อยู่:
บ้านเด่นวัว หมู่ 4 ตำบลเชียงทอง กิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์:
0899608061
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ชุมชน
เนื้อหา:
ผ้า / สิ่งทอ
สถานะ:
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์การเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน

การทอผ้า เป็นอาชีพหนึ่งของชาวบ้านในกิ่งอำเภอวังเจ้า ซึ่งวิธีการทอผ้าของชาวบ้านจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่น และสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความสามารถในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชนที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบ ลวดลาย เทคนิค และสีสัน เป็นต้น กลุ่มชาวบ้านที่นิยมทอผ้าเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตำบลเชียงทอง และตำบลประดาง ได้แก่ บ้านวังเจ้ามีผ้าพื้นเมืองของบ้านวังเจ้าและผ้าฝ้ายทอมือลายพิกุลแก้ว บ้านเด่นวัวมีเอกลักษ์คือผ้าฝ้ายทอมือลายลูกหวาย บ้านครองราชย์มีผ้าฝ้ายทอมือลายลูกไก่ยกดอกและลายน้ำไหล บ้านเด่นวัว-น้ำทิพย์มีผ้าฝ้ายทอมือลายเกล็ดเต่า และบ้านทุ่งกงมีผ้าพื้นเมืองและผ้าทอลายสายฝนหรือลายน้ำไหล ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่สำคัญ ชาวบ้านในตำบลวังเจ้าจึงต้องการมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น โดยให้เหตุผลหลักเพื่อต้องการรักษามรดกของบรรพบุรุษไว้ให้ลูกหลาน เพื่อให้ลูกหลานได้มีแหล่งศึกษาข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาดั้งเดิม ศูนย์การเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน ตำบลเชียงทอง กิ่งอำเภอวังเจ้า เป็นอาคารเอนกประสงค์มุงกระเบื้อง มีเครื่องทอผ้าไม้สำหรับทอผ้าจัดแสดง สำหรับสินค้าจำหน่ายจะมีอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านคือ คุณประพิศ รักยิ้ม และคุณจันทรา อุดมโภชน์ เป็นผ้าลายลูกหวายซึ่งลักษณะเด่น เป็นลายผ้าประจำจังหวัดตาก

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ชุมชนตาก [http://www.cmtak.com/index.php?menu=museum&museum_id=13 accessed 20090224]
ชื่อผู้แต่ง:
-