ศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่งตำบลสระพัฒนา


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนวัดสระสี่มุม หมู่ 1 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท์:
034-384885
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
ของเด่น:
เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านไทยโซ่ง
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่งตำบลสระพัฒนา

ศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่งตำบลสระพัฒนา ก่อสร้างด้วยเงินบริจาคเมื่อปี พ.ศ.2539 สิ้นค่าก่อสร้าง  343,020  บาท ผู้ริเริ่มโครงการสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่งตำบลสระพัฒนา คือ นายณัฐวุฒิ  ทองดอนเอ  อาจารย์ 3  ระดับ 8  โรงเรียนวัดสระสี่มุม  นายสิงห์ทอง  สรรสร้างเจริญ  อาจารย์ 2  ระดับ 7 โรงเรียนวัดสระสี่มุม  โดยได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดสระสี่มุมและนายถวิล  แก่นศึกษา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสระสี่มุม ขณะนั้น    
           
ศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่งแห่งนี้เกิดขึ้นจากความรัก  ความผูกพัน  หวงแหนและห่วงใย ด้วยเกรงว่า  สักวันหนึ่งวัฒนธรรมไทยโซ่งจะสูญหายไปไม่มีเหลือไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ศึกษาและภาคภูมิใจ   เนื่องจากปัจจุบันความเจริญด้านต่าง ๆ และวัฒนธรรมต่างชาติได้หลั่งไหลเข้ามามากมาย  โรงเรียนวัดสระสี่มุมและชาวตำบลสระพัฒนาจึงเล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว  จึงร่วมใจกันสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่งแห่งนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมผลงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ตามวิถีชีวิตของชาวไทยโซ่ง
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกคนไทยให้มีความรู้สึกรัก หวงแหน และร่วมใจกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้
3. เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
4. เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน  นิสิตนักศึกษา และประชาชน
 
ภายอาคารจัดแสดงเก็บรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องทำมาหากินต่าง ๆ ตลอดจนงานศิลปะหัตถกรรมต่าง ๆของชาวไทยโซ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
 
ข้อมูลจาก: https://sites.google.com/a/esanpt1.go.th/thxng-thin-thi-da/haelng-reiyn-ru-wathnthrrm-thi-da (เข้าถึง 9 กพ. 2561)
ชื่อผู้แต่ง:
-