เอกสารอ้างอิง

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เอกสารอ้างอิง

จำนวน 853 รายการ

ชะเอม แก้วคล้าย และจำปา เยื้องเจริญ, “จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๓,” ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔), ๔๖-๔๗.

โพสต์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 16:55:43

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

ชะเอม แก้วคล้าย และจำปา เยื้องเจริญ, “จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๓,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ : อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๕๓-๕๖.

โพสต์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 16:50:52

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, “จารึกเมืองศรีเทพ,” ใน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๐), ๑๒๙-๑๔๓.

โพสต์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13:08:37

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

อุไรศรี วระศริน และคนอื่นๆ, “จารึกบนฐานประติมากรรม,” ใน จารึกที่เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ : โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ๒๕๓๔), ๑๑๙-๑๒๖.

โพสต์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13:08:06

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

 B. Ch. Chhabra, “Bangkok Museum Stone Inscription of Mahendravarman,” The Journal of the Siam Society XLIX, 2 (November 1961) : 109-111.

โพสต์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13:37:52

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

George Cœdès, “Dalle de Khau Sra Chèng (K. 969),” in Inscriptions du Cambodge vol. VII (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1964), 152.

โพสต์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13:38:36

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170