จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 90 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
2. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >
3. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านต่อ >
5. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านต่อ >
7. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
8. จารึกบนหินอ่อนที่วัดน้อย อ่านต่อ >
9. จารึกป้านางเมาะ อ่านต่อ >
10. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
11. จารึกพระอภิธรรม อ่านต่อ >
12. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านต่อ >
13. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านต่อ >
14. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
15. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๔ (จุลกเศรษฐีชาดก) อ่านต่อ >
16. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๕ (ตัณฑุลนาฬิชาดก) อ่านต่อ >
17. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๖ (เทวธรรมชาดก) อ่านต่อ >
18. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๗ (กัฏฐหาริชาดก) อ่านต่อ >
19. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๙ (มฆเทวชาดก) อ่านต่อ >
20. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๒ (นิโครธชาดก) อ่านต่อ >
21. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๓ (กัณฑินชาดก) อ่านต่อ >
22. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๔ (คามณิชาดก) อ่านต่อ >
23. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๗ (สุขวิหาริชาดก) อ่านต่อ >
24. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๙ (ลักขณาชาดก) อ่านต่อ >
25. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๑ (วาตมิคคชาดก) อ่านต่อ >
26. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๒ (ขราทิยชาดก) อ่านต่อ >
27. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๓ (ติปัลลัตถมิคคชาดก) อ่านต่อ >
28. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๔ (มาลุตชาดก) อ่านต่อ >
29. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๕ (มตกภัตตชาดก) อ่านต่อ >
30. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๖ (อายาจิตภัตตชาดก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170