จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 90 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนหินอ่อนที่วัดน้อย อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกป้านางเมาะ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกพระอภิธรรม อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๔ (จุลกเศรษฐีชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๕ (ตัณฑุลนาฬิชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๖ (เทวธรรมชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๗ (กัฏฐหาริชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๙ (มฆเทวชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๒ (นิโครธชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๓ (กัณฑินชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๔ (คามณิชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๗ (สุขวิหาริชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๙ (ลักขณาชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๑ (วาตมิคคชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๒ (ขราทิยชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๓ (ติปัลลัตถมิคคชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๔ (มาลุตชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๕ (มตกภัตตชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๖ (อายาจิตภัตตชาดก) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170