จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 50 รายการ

1. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑ (ตะนุมัชฌาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒ (กุมาระลฬิตาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๓ (จิตรปทาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๔ (วิชชุมมาลาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๕ (มาณะวะกะฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๖ (หละมุขีฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๗ (รุมมะวดีฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๘ (อุปัฏฐิตาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๙ (อินทวิเชียรฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๐ (อุเปนทวิเชียรฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๑ (อุปชาติฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๒ (สุมุขีฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๓ (โทธะกะฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๔ (สาลินีฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๕ (ธาตุมมิสาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๖ (สุรสะสิรีฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๗ (รโธทตาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๘ (สวาคตาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๙ (ภัททิกาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๐ (วังสัฏฐะฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๑ (อินทวงศ์ฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๒ (โตฎกฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๓ (ทุตะวิลัมพิตะมาลาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๔ (ปุฏะฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๕ (กุสุมวิจิตรฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๖ (ภุชงคปยาตฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๗ (ปิยังวทาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๘ (ลลิตฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๙ (ปมิตักขราฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๓๐ (อุชลาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170