จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 98 รายการ

1. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๑ อ่านต่อ >
2. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๒ อ่านต่อ >
3. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๔ อ่านต่อ >
4. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๕ อ่านต่อ >
5. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๗ อ่านต่อ >
6. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๘ อ่านต่อ >
7. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๙ อ่านต่อ >
8. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๐ อ่านต่อ >
9. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๑ อ่านต่อ >
10. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๒ อ่านต่อ >
11. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะสมุฏฐาน แผ่นที่ ๔ สันนิบาตสมุฏฐาน) อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑ (ตะนุมัชฌาฉันท์) อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒ (กุมาระลฬิตาฉันท์) อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๓ (จิตรปทาฉันท์) อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๔ (วิชชุมมาลาฉันท์) อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๕ (มาณะวะกะฉันท์) อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๖ (หละมุขีฉันท์) อ่านต่อ >
18. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๗ (รุมมะวดีฉันท์) อ่านต่อ >
19. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๘ (อุปัฏฐิตาฉันท์) อ่านต่อ >
20. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๙ (อินทวิเชียรฉันท์) อ่านต่อ >
21. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๐ (อุเปนทวิเชียรฉันท์) อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๑ (อุปชาติฉันท์) อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๒ (สุมุขีฉันท์) อ่านต่อ >
24. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๓ (โทธะกะฉันท์) อ่านต่อ >
25. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๔ (สาลินีฉันท์) อ่านต่อ >
26. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๕ (ธาตุมมิสาฉันท์) อ่านต่อ >
27. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๖ (สุรสะสิรีฉันท์) อ่านต่อ >
28. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๗ (รโธทตาฉันท์) อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๘ (สวาคตาฉันท์) อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๙ (ภัททิกาฉันท์) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170