จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 51 รายการ

1. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒ (พระพุทธเมธังกร) อ่านต่อ >
2. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๓ (พระพุทธสรณังกร) อ่านต่อ >
3. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๕ (พระพุทธโกณฑัญญะ) อ่านต่อ >
4. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๙ (พระพุทธโสภิตะ) อ่านต่อ >
5. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๐ (พระพุทธอโนมทัสสี) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๑ (พระพุทธปทุมะ) อ่านต่อ >
7. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๒ (พระพุทธนารทะ) อ่านต่อ >
8. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๓ (พระพุทธนารทะปทุมุตตระ) อ่านต่อ >
9. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๕ (พระพุทธสุชาตะ) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๖ (พระพุทธปิยทัสสี) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๗ (พระพุทธอัตถทัสสี) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๘ (พระพุทธธัมมทัสสี) อ่านต่อ >
13. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๙ (พระพุทธสิทธัตถะ) อ่านต่อ >
14. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๐ (พระพุทธติสสะ) อ่านต่อ >
15. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๑ (พระพุทธปุสสะ) อ่านต่อ >
16. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๒ (พระพุทธวิปัสสี) อ่านต่อ >
17. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๓ (พระพุทธสิขี) อ่านต่อ >
18. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๔ (พระพุทธเวสสภู) อ่านต่อ >
19. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๕ (พระพุทธกกุสันธะ) อ่านต่อ >
20. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๖ (พระพุทธโกนาคมนะ) อ่านต่อ >
21. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๗ (พระพุทธกัสสปะ) อ่านต่อ >
22. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๘ (พระพุทธกัสสปะและพระพุทธโคตม) อ่านต่อ >
23. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑ (พระอินทร์กับอสูร) อ่านต่อ >
24. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒ (นางสุชาดาเลือกคู่) อ่านต่อ >
25. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๓ (พระอินทร์จับสัมภะระอสูร) อ่านต่อ >
26. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๔ (เวปะจิตราอสูรทำสงครามกับพระอินทร์) อ่านต่อ >
27. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๕ (ฉัททันต์สระและพญาช้างฉัททันต์) อ่านต่อ >
28. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๖ (สระอโนดาตและเขาสุทัศน์) อ่านต่อ >
29. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๗ (ช้างเอราวัณและสระรัถการ) อ่านต่อ >
30. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๘ (ช้าง ๑๐ หมู่) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170