จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา-อัฐวรรคคาถา

จำนวน 47 รายการ

1. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖๗ (อัฐวรรคคาถา กามสูตรที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖๘ (อัฐวรรคคาถา คุห์ฏฐกสูตรที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖๙ (อัฐวรรคคาถา ทุฏฐัฏฐกสูตรที่ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๐ (อัฐวรรคคาถา ทุฏฐัฏฐกสูตรที่ ๓ และสุทธฎฐกสูตรที่ ๔) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๑ (อัฐวรรคคาถา สุทธฎฐกสูตรที่ ๔ และปรมัฏฐกสูตรที่ ๕) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๒ (อัฐวรรคคาถา ปรมัฏฐกสูตรที่ ๕) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๓ (อัฐวรรคคาถา ชราสูตรที่ ๖) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๔ (อัฐวรรคคาถา ติสสเมตเตยยสูตรที่ ๗) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๕ (อัฐวรรคคาถา ติสสเมตเตยยสูตรที่ ๗) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๖ (อัฐวรรคคาถา ปสูรสูตรที่ ๘) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๗ (อัฐวรรคคาถา มาคันทิยสูตรที่ ๙) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๘ (อัฐวรรคคาถา มาคันทิยสูตรที่ ๙) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๐ (อัฐวรรคคาถา ปุราเภทสูตรที่ ๑๐) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๑ (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ ๑๑) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๒ (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ ๑๑) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๓ (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ ๑๑ และจุฬวิยูหสูตรที่ ๑๒) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๔ (อัฐวรรคคาถา จุฬวิยูหสูตรที่ ๑๒) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๕ (อัฐวรรคคาถา จุฬวิยูหสูตรที่ ๑๒) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๖ (อัฐวรรคคาถา มหาวิยูหสูตรที่ ๑๓) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๗ (อัฐวรรคคาถา มหาวิยูหสูตรที่ ๑๓) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๘ (อัฐวรรคคาถา มหาวิยูหสูตรที่ ๑๓ และตุวฏกสูตรที่ ๑๔) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๙ (อัฐวรรคคาถา ตุวฏกสูตรที่ ๑๔) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๐ (อัฐวรรคคาถา ตุวฏกสูตรที่ ๑๔) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๑ (อัฐวรรคคาถา อัตตทัณฑสูตรที่ ๑๕) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๒ (อัฐวรรคคาถา อัตตทัณฑสูตรที่ ๑๕) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๓ (อัฐวรรคคาถา อัตตทัณฑสูตรที่ ๑๕) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๔ (อัฐวรรคคาถา สารีปุตตสูตรที่ ๑๖ อัฏฐกวรรคที่ ๔) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๕ (อัฐวรรคคาถา สารีปุตตสูตรที่ ๑๖ อัฏฐกวรรคที่ ๔) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๖ (อัฐวรรคคาถา สารีปุตตสูตรที่ ๑๖ อัฏฐกวรรคที่ ๔) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๗ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค อชิตมาณวก ปุจฺฉา ปฐมา) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170