จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา-คาถาธรรมบท

จำนวน 65 รายการ

1. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓ (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑) อ่านต่อ >
2. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕ (คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒) อ่านต่อ >
3. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๔ (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑) อ่านต่อ >
4. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖ (คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒) อ่านต่อ >
5. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๐ (คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑ (คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕) อ่านต่อ >
7. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗ (คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓) อ่านต่อ >
8. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘ (คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓) อ่านต่อ >
9. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙ (คาถาธรรมบท บุปผวรรคที่ ๔) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๒ (คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๓ (คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๔ (คาถาธรรมบท บัณฑิตวรรคที่ ๖) อ่านต่อ >
13. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๕ (คาถาธรรมบท บัณฑิตวรรคที่ ๖) อ่านต่อ >
14. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๖ (คาถาธรรมบท อรหันตวรรคที่ ๗) อ่านต่อ >
15. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๗ (คาถาธรรมบท อรหันตวรรคที่ ๗ และสหัสวรรคที่ ๘) อ่านต่อ >
16. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๘ (คาถาธรรมบท สหัสวรรคที่ ๘) อ่านต่อ >
17. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๙ (คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ ๘) อ่านต่อ >
18. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๐ (คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙) อ่านต่อ >
19. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๒ (คาถาธรรมบท ทัณฑวรรคที่ ๑๐) อ่านต่อ >
20. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๑ (คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙) อ่านต่อ >
21. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๓ (คาถาธรรมบท ฑัณทวรรคที่ ๑๐) อ่านต่อ >
22. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๔ (คาถาธรรมบท ทัณฑวรรคที่ ๑๐ และชราวรรคที่ ๑๑) อ่านต่อ >
23. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๕ (คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑) อ่านต่อ >
24. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๖ (คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑ และอัตตวรรคที่ ๑๒) อ่านต่อ >
25. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๗ (คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒) อ่านต่อ >
26. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๘ (คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ ๑๓) อ่านต่อ >
27. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๙ (คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ ๑๓) อ่านต่อ >
28. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓๐ (คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔) อ่านต่อ >
29. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓๑ (คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔) อ่านต่อ >
30. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓๒ (คาถาธรรมบท สุขวรรคที่ ๑๕) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170