จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พุทธประวัติ

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๕ (พระพุทธสุชาตะ) อ่านต่อ >
2. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๖ (พระพุทธปิยทัสสี) อ่านต่อ >
3. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๗ (พระพุทธอัตถทัสสี) อ่านต่อ >
4. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๘ (พระพุทธธัมมทัสสี) อ่านต่อ >
5. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๙ (พระพุทธสิทธัตถะ) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๐ (พระพุทธติสสะ) อ่านต่อ >
7. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๑ (พระพุทธปุสสะ) อ่านต่อ >
8. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๒ (พระพุทธวิปัสสี) อ่านต่อ >
9. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๓ (พระพุทธสิขี) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๔ (พระพุทธเวสสภู) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๕ (พระพุทธกกุสันธะ) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๖ (พระพุทธโกนาคมนะ) อ่านต่อ >
13. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๗ (พระพุทธกัสสปะ) อ่านต่อ >
14. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๘ (พระพุทธกัสสปะและพระพุทธโคตม) อ่านต่อ >
15. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑ (พระพุทธตัณหังกร) อ่านต่อ >
16. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒ (พระพุทธเมธังกร) อ่านต่อ >
17. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๓ (พระพุทธสรณังกร) อ่านต่อ >
18. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๔ (พระพุทธทีปังกร) อ่านต่อ >
19. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๕ (พระพุทธโกณฑัญญะ) อ่านต่อ >
20. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๖ (พระพุทธมังคละ) อ่านต่อ >
21. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๗ (พระพุทธสุมนะ) อ่านต่อ >
22. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๘ (พระพุทธเรวตะ) อ่านต่อ >
23. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๙ (พระพุทธโสภิตะ) อ่านต่อ >
24. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๐ (พระพุทธอโนมทัสสี) อ่านต่อ >
25. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๑ (พระพุทธปทุมะ) อ่านต่อ >
26. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๒ (พระพุทธนารทะ) อ่านต่อ >
27. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๓ (พระพุทธนารทะปทุมุตตระ) อ่านต่อ >
28. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๔ (พระพุทธสุเมธะ) อ่านต่อ >
29. จารึกพระวิปัสสีโพธิสัตว์ปฏิสนธิและตรัสรู้ อ่านต่อ >
30. จารึกพระสมณโคดม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170