จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ชาติพันธุ์วิทยา

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๓ (ภาพพราหมณ์ฮินดู) อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๔ (ภาพพราหมณ์รามเหศร์) อ่านต่อ >
3. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๖ (ภาพหรูช (ตาตา)) อ่านต่อ >
4. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๙ (ภาพเงี้ยว) อ่านต่อ >
5. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๗ (ภาพหุ้ยหุย) อ่านต่อ >
6. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๙ (ภาพสระกาฉวน) อ่านต่อ >
7. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๑ (ภาพฮินดู) อ่านต่อ >
8. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๘ (ภาพกระแซ) อ่านต่อ >
9. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๔ (ภาพแขกจุเหลี่ย) อ่านต่อ >
10. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑ (ภาพสิงหล) อ่านต่อ >
11. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๓ (ภาพกะเหรี่ยง) อ่านต่อ >
12. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒ (ภาพไทย) อ่านต่อ >
13. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๔ (ภาพอาฟริกัน) อ่านต่อ >
14. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๕ (ภาพดอดชิ) อ่านต่อ >
15. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๖ (ภาพอิตาเลียน) อ่านต่อ >
16. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๗ (ภาพฝรั่งเศส) อ่านต่อ >
17. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๘ (ภาพยิบเซ็ดอ่าน) อ่านต่อ >
18. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๐ (ภาพญี่ปุ่น) อ่านต่อ >
19. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๑ (ภาพอาหรับ) อ่านต่อ >
20. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๒ (ภาพหรุ่มโต้ระกี่) อ่านต่อ >
21. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๓ (ภาพแขกปะถ่าน) อ่านต่อ >
22. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๕ (ภาพหรูชปีตะสบาก) อ่านต่อ >
23. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๗ (ภาพมอญ) อ่านต่อ >
24. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๐ (ภาพพม่า) อ่านต่อ >
25. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๒ (ภาพมลายู) อ่านต่อ >
26. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๕ (ภาพจาม) อ่านต่อ >
27. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๖ (ภาพลาวยวน) อ่านต่อ >
28. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๘ (ภาพเกาหลี) อ่านต่อ >
29. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๙ (ภาพญวน) อ่านต่อ >
30. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๓๐ (ภาพจีน) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170