จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีแดง

จำนวน 41 รายการ

1. จารึกขลุง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพันดุง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบ้านหนองห้าง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกใบเสมาบ้านพันนา อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกพุทธรักษา อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกมหาสังฆราชเจ้าผญาวัดหมื่นฯ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวังสวนผักกาด อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดจันทึก อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกมหาสามีญาณคัมภีระ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดเชียงสา อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดพันเตา อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกรอบฐานสถูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกรอบองค์ระฆังสถูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดเกตการาม อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170