จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-รัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3

จำนวน 30 รายการ

1. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 32 (พระเจ้าทุฏฐคามินีตีเมืองมเหลนครได้แล้วยกทัพไปประชิดเมืองอนุราธปุระ) อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 31 (พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยยกพลข้ามแม่น้ำมาล้อมเมืองวิชิตนคร) อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 30 (พญาช้างกุณฑลหัตถีประลองกำลังแพ้สันทมิตโยธา) อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 29 (พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยตีเมืองทมิฬได้) อ่านต่อ >
5. จารึกอาฏานาฏิยสูตร อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 28 (พระเจ้าทุฏฐคามินียกพลไปตีเมืองทมิฬ) อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 27 (พระเจ้าอภัยทุฏฐออกตามหาพระดิส) อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 26 (พระคามินีอภัยทูลอาสาไปปราบทมิฬ) อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 25 (กำเนิดอัครโยธาทั้ง 10) อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 24 (พระนางวิหารเทวีประสูติคามินีอภัยกุมารและดิสกุมาร) อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 23 (พระวิหารเทวีอาราธนาพระสงฆ์ที่กำลังอาพาธหนักให้เป็นโอรส) อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 22 (พระเจ้าเอฬารราชโปรดให้แขวนระฆังเพื่อให้ราษฎรมาร้องทุกข์) อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 21 (พระเจ้าอุติยราชได้ครองราชย์) อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 20 (พระเจ้าเทวานัมปิยดิศโปรดให้ก่อเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ) อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 19 (พระสุมนนำพระบรมธาตุมาถวายพระมหินทรเถระ) อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 18 (มีราชสาส์นไปขอพระสังฆมิตตาเถรีมาสู่ลังกาทวีปเพื่ออุปสมบทภิกษุณี) อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 17 (พระมหินทรเถระแสดงธรรมเทศนาแก่พระเจ้าเทวานัมปิยดิศและชาวลังกา) อ่านต่อ >
18. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 16 (บัณฑุกาภัยตีทัพพระเจ้าลุงแตก) อ่านต่อ >
19. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 15 (บัณฑุกาภัยได้พบนางบาลีราชธิดาของพระเจ้าคิริกัณฑกะศิวะ) อ่านต่อ >
20. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 14 (ขุนส่วยส่งบัณฑุกาภัยไปเรียนศิลปศาสตร์กับจันทพราหมณ์) อ่านต่อ >
21. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 13 (นางอุมาทจิตรนำผอบใส่บัณฑุกาภัยกุมารให้นางทาสไปส่งแก่ขุนส่วย) อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 12 (พระนางอุมาทจิตรคลอดพระโอรสจึงใด้สลับตัวกับธิดาของหญิงผู้หนึ่ง) อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 11 (พระเจ้าบัณฑุวาสุเทพอนุญาตให้เจ้าทีฆามินีอภิเษกกับนางอุมาทจิตร) อ่านต่อ >
24. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 10 (พระเจ้าบัณฑุวาสุเทพสร้างราชนิคมให้พระเชษฐาของนางภัทธกัจจาย) อ่านต่อ >
25. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 9 (พราหมณ์ทำนายว่าโอรสของนางจิตรากุมารีจะฆ่าพระเชษฐาของนาง) อ่านต่อ >
26. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 8 (พระปัณฎุวาสุเทพอภิเษกกับนางภัทธกัจจาย) อ่านต่อ >
27. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 7 (พระปัณฎุวาสุเทพเดินทางมาถึงลังกาทวีป) อ่านต่อ >
28. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 6 (พระเจ้าวิชัยอภิเษกกับธิดาพระเจ้าบัณฎกราช) อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 5 (พระเจ้าวิชัยสร้างเมืองตามพบรรพตนครอยู่ร่วมกับนางกุเวณายักษิณี) อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 4 (พระวิชัยรบชนะนางกุเวณายักษิณีจึงได้นางเป็นชายา) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170