จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 4

จำนวน 119 รายการ

31. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๘ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๘ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๘ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๙ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๙ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๙ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๙ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๑ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๑ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๑ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๑ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๒ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๒ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๒ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๒ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๔ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๔ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๔ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๔ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๕ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๕ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๕ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170