จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ภาษา-จารึกภาษาไทย

จำนวน 141 รายการ

1. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 15 (พระพุทธสุชาตะ) อ่านต่อ >
2. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 16 (พระพุทธปิยทัสสี) อ่านต่อ >
3. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 17 (พระพุทธอัตถทัสสี) อ่านต่อ >
4. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 18 (พระพุทธธัมมทัสสี) อ่านต่อ >
5. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 19 (พระพุทธสิทธัตถะ) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 20 (พระพุทธติสสะ) อ่านต่อ >
7. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 21 (พระพุทธปุสสะ) อ่านต่อ >
8. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 22 (พระพุทธวิปัสสี) อ่านต่อ >
9. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 23 (พระพุทธสิขี) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 24 (พระพุทธเวสสภู) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 25 (พระพุทธกกุสันธะ) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 26 (พระพุทธโกนาคมนะ) อ่านต่อ >
13. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 27 (พระพุทธกัสสปะ) อ่านต่อ >
14. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 28 (พระพุทธกัสสปะและพระพุทธโคตม) อ่านต่อ >
15. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 8 (บทที่ 50-56) อ่านต่อ >
16. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 7 (บทที่ 43-49) อ่านต่อ >
17. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 5 (บทที่ 29-35) อ่านต่อ >
18. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 6 (บทที่ 36-42) อ่านต่อ >
19. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 4 (บทที่ 22-28) อ่านต่อ >
20. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 3 (บทที่ 15-21) อ่านต่อ >
21. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 2 (บทที่ 8-14) อ่านต่อ >
22. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 1 (บทที่ 1-7) อ่านต่อ >
23. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 40 (บทที่ 274-280) อ่านต่อ >
24. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 39 (บทที่ 267-273) อ่านต่อ >
25. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 37 (บทที่ 253-259) อ่านต่อ >
26. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 38 (บทที่ 260-266) อ่านต่อ >
27. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 36 (บทที่ 246-252) อ่านต่อ >
28. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 35 (บทที่ 239-245) อ่านต่อ >
29. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 34 (บทที่ 232-238) อ่านต่อ >
30. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 33 (บทที่ 225-231) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170