จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ภาษา-จารึกภาษาไทย

จำนวน 92 รายการ

1. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๘ (บทที่ ๕๐ - ๕๖) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๗ (บทที่ ๔๓ - ๔๙) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๕ (บทที่ ๒๙ - ๓๕) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๖ (บทที่ ๓๖ - ๔๒) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔ (บทที่ ๒๒ - ๒๘) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓ (บทที่ ๑๕ - ๒๑) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒ (บทที่ ๘ - ๑๔) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑ (บทที่ ๑ - ๗) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๐ (บทที่ ๒๗๔ - ๒๘๐) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๙ (บทที่ ๒๖๗ - ๒๗๓) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๗ (บทที่ ๒๕๓ - ๒๕๙) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๘ (บทที่ ๒๖๐ - ๒๖๖) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๖ (บทที่ ๒๔๖ - ๒๕๒) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๕ (บทที่ ๒๓๙ - ๒๔๕) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๔ (บทที่ ๒๓๒ - ๒๓๘) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๓ (บทที่ ๒๒๕ - ๒๓๑) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๑ (บทที่ ๒๑๑ - ๒๑๗) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๒ (บทที่ ๒๑๘ - ๒๒๔) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๙ (บทที่ ๑๙๗ - ๒๐๓) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๐ (บทที่ ๒๐๔ - ๒๑๐) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๘ (บทที่ ๑๙๐ - ๑๙๖) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๗ (บทที่ ๑๘๓ - ๑๘๙) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๖ (บทที่ ๑๗๖ - ๑๘๒) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๕ (บทที่ ๑๖๙ - ๑๗๕) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๕ (บทที่ ๙๙ - ๑๐๕) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๖ (บทที่ ๑๐๖ - ๑๑๒) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๓ (บทที่ ๘๕ - ๙๑) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๔ (บทที่ ๙๒ - ๙๘) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๒ (บทที่ ๗๘ - ๘๔) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๑ (บทที่ ๗๑ - ๗๗) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170