จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-พระพุทธเจ้าและพุทธสาวก

จำนวน 77 รายการ

1. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๗ มาตังคชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
2. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๐ ปัญจะอุโบสถะชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
3. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๔ (จันทกุมารชาฎก) อ่านต่อ >
4. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๕ (พรหมนาระทะชาฎก) อ่านต่อ >
5. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๑ (เนมีราชชาฎก) อ่านต่อ >
6. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๓ (ภูริทัตชาฎก) อ่านต่อ >
7. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๒ (อุมังคชาฎก) อ่านต่อ >
8. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๓๘ (เตมียะชาฎก) อ่านต่อ >
9. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (ชูชกบัพ ๗๙) อ่านต่อ >
10. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (วนปเวสน์ ๕๗) อ่านต่อ >
11. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์สักบัพ ๔๓) อ่านต่อ >
12. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (ทานกัณฑ์ ๒๐๙) อ่านต่อ >
13. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์จุลวัน ๗๕) อ่านต่อ >
14. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์ฉะขัติยบัพ ๓๖) อ่านต่อ >
15. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์มหาราชบัพ ๖๙) อ่านต่อ >
16. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์หิมวันต์ ๑๓๔) อ่านต่อ >
17. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๓๙ (มหาชนกชาฎก) อ่านต่อ >
18. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๐ (สุวรรณสามชาฎก) อ่านต่อ >
19. จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๖-๗ (พระภัททิยะและพระลกุณฑกภัททิยะ) อ่านต่อ >
20. จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๑ (พระโกณฑัญญะ) อ่านต่อ >
21. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๕ ทศะพราหมชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๒-๓ (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๔ (พระมหากัสสปะ) อ่านต่อ >
24. จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๕ (พระอนุรุทธะ) อ่านต่อ >
25. จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๘ (พระมหากัจจายนะ) อ่านต่อ >
26. จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๙ (พระปิณโฑลภารทวาชะ) อ่านต่อ >
27. จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๑๐ (พระปุณณมันตานีบุตร) อ่านต่อ >
28. จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๑๑-๑๒ (พระจูฬปันถกะและพระมหาปันถกะ) อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๑๓ (พระสุภูติ) อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๑๔ (พระเรวัตตะ) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170