จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

จำนวน 60 รายการ

1. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 15 (พระพุทธสุชาตะ) อ่านต่อ >
2. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 16 (พระพุทธปิยทัสสี) อ่านต่อ >
3. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 17 (พระพุทธอัตถทัสสี) อ่านต่อ >
4. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 18 (พระพุทธธัมมทัสสี) อ่านต่อ >
5. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 19 (พระพุทธสิทธัตถะ) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 20 (พระพุทธติสสะ) อ่านต่อ >
7. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 21 (พระพุทธปุสสะ) อ่านต่อ >
8. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 22 (พระพุทธวิปัสสี) อ่านต่อ >
9. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 23 (พระพุทธสิขี) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 24 (พระพุทธเวสสภู) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 25 (พระพุทธกกุสันธะ) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 26 (พระพุทธโกนาคมนะ) อ่านต่อ >
13. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 27 (พระพุทธกัสสปะ) อ่านต่อ >
14. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 28 (พระพุทธกัสสปะและพระพุทธโคตม) อ่านต่อ >
15. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 1 (พระพุทธตัณหังกร) อ่านต่อ >
16. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 2 (พระพุทธเมธังกร) อ่านต่อ >
17. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 3 (พระพุทธสรณังกร) อ่านต่อ >
18. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 4 (พระพุทธทีปังกร) อ่านต่อ >
19. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 5 (พระพุทธโกณฑัญญะ) อ่านต่อ >
20. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 6 (พระพุทธมังคละ) อ่านต่อ >
21. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 7 (พระพุทธสุมนะ) อ่านต่อ >
22. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 8 (พระพุทธเรวตะ) อ่านต่อ >
23. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 9 (พระพุทธโสภิตะ) อ่านต่อ >
24. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 10 (พระพุทธอโนมทัสสี) อ่านต่อ >
25. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 11 (พระพุทธปทุมะ) อ่านต่อ >
26. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 12 (พระพุทธนารทะ) อ่านต่อ >
27. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 13 (พระพุทธนารทะปทุมุตตระ) อ่านต่อ >
28. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 14 (พระพุทธสุเมธะ) อ่านต่อ >
29. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 28 (พญาช้างตระกูลฉัททันต์) อ่านต่อ >
30. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 27 (นาค 4 ตระกูล) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170