จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

จำนวน 1257 รายการ

31. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 20 (วังสัฏฐะฉันท์) อ่านต่อ >
32. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 21 (อินทวงศ์ฉันท์) อ่านต่อ >
33. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 22 (โตฎกฉันท์) อ่านต่อ >
34. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 23 (ทุตะวิลัมพิตะมาลาฉันท์) อ่านต่อ >
35. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 24 (ปุฏะฉันท์) อ่านต่อ >
36. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 25 (กุสุมวิจิตรฉันท์) อ่านต่อ >
37. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 26 (ภุชงคปยาตฉันท์) อ่านต่อ >
38. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 27 (ปิยังวทาฉันท์) อ่านต่อ >
39. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 28 (ลลิตฉันท์) อ่านต่อ >
40. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 29 (ปมิตักขราฉันท์) อ่านต่อ >
41. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 30 (อุชลาฉันท์) อ่านต่อ >
42. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 31 (เวศเทวีฉันท์) อ่านต่อ >
43. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 32 (มรสังฉันท์) อ่านต่อ >
44. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 33 (กมลฉันท์) อ่านต่อ >
45. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 34 (ปหาสินีฉันท์) อ่านต่อ >
46. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 35 (รุจิราฉันท์) อ่านต่อ >
47. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 36 (ปราชิตฉันท์) อ่านต่อ >
48. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 37 (ปหรณะกุลิกาฉันท์) อ่านต่อ >
49. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 38 (วสันตดิลกฉันท์) อ่านต่อ >
50. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 39 (มาลินีฉันท์) อ่านต่อ >
51. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 40 (ปภัททกะฉันท์) อ่านต่อ >
52. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 41 (วาณินีฉันท์) อ่านต่อ >
53. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 42 (ศิขิริณีฉันท์) อ่านต่อ >
54. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 43 (หรณีฉันท์) อ่านต่อ >
55. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 44 (มันทักกันตาฉันท์) อ่านต่อ >
56. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 45 (กุสุมิตะลดาเวลิตาฉันท์) อ่านต่อ >
57. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 47 (สัททุลละวิกกีฬิตะฉันท์) อ่านต่อ >
58. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 48 (อีทิสังฉันท์) อ่านต่อ >
59. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 46 (เมฆวิปผุชตาฉันท์) อ่านต่อ >
60. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 49 (สัทธราฉันท์) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170