จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า

จำนวน 31 รายการ

1. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๓๒ (พระเจ้าทุฏฐคามินีตีเมืองมเหลนครได้แล้วยกทัพไปประชิดเมืองอนุราธปุระ) อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๓๑ (พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยยกพลข้ามแม่น้ำมาล้อมเมืองวิชิตนคร) อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๓๐ (พญาช้างกุณฑลหัตถีประลองกำลังแพ้สันทมิตโยธา) อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๒๙ (พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยตีเมืองทมิฬได้) อ่านต่อ >
5. จารึกอาฏานาฏิยสูตร อ่านต่อ >
6. จารึกหินอ่อน ด้านหลังพระนฤมลธรรโมภาส อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๒๘ (พระเจ้าทุฏฐคามินียกพลไปตีเมืองทมิฬ) อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๒๗ (พระเจ้าอภัยทุฏฐออกตามหาพระดิส) อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๒๖ (พระคามินีอภัยทูลอาสาไปปราบทมิฬ) อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๒๕ (กำเนิดอัครโยธาทั้ง ๑๐) อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๒๔ (พระนางวิหารเทวีประสูติคามินีอภัยกุมารและดิสกุมาร) อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๒๓ (พระวิหารเทวีอาราธนาพระสงฆ์ที่กำลังอาพาธหนักให้เป็นโอรส) อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๒๒ (พระเจ้าเอฬารราชโปรดให้แขวนระฆังเพื่อให้ราษฎรมาร้องทุกข์) อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๒๑ (พระเจ้าอุติยราชได้ครองราชย์) อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๒๐ (พระเจ้าเทวานัมปิยดิศโปรดให้ก่อเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ) อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๑๙ (พระสุมนนำพระบรมธาตุมาถวายพระมหินทรเถระ) อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๑๘ (มีราชสาส์นไปขอพระสังฆมิตตาเถรีมาสู่ลังกาทวีปเพื่ออุปสมบทภิกษุณี) อ่านต่อ >
18. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๑๗ (พระมหินทรเถระแสดงธรรมเทศนาแก่พระเจ้าเทวานัมปิยดิศและชาวลังกา) อ่านต่อ >
19. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๑๖ (บัณฑุกาภัยตีทัพพระเจ้าลุงแตก) อ่านต่อ >
20. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๑๕ (บัณฑุกาภัยได้พบนางบาลีราชธิดาของพระเจ้าคิริกัณฑกะศิวะ) อ่านต่อ >
21. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๑๔ (ขุนส่วยส่งบัณฑุกาภัยไปเรียนศิลปศาสตร์กับจันทพราหมณ์) อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๑๓ (นางอุมาทจิตรนำผอบใส่บัณฑุกาภัยกุมารให้นางทาสไปส่งแก่ขุนส่วย) อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๑๒ (พระนางอุมาทจิตรคลอดพระโอรสจึงใด้สลับตัวกับธิดาของหญิงผู้หนึ่ง) อ่านต่อ >
24. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๑๑ (พระเจ้าบัณฑุวาสุเทพอนุญาตให้เจ้าทีฆามินีอภิเษกกับนางอุมาทจิตร) อ่านต่อ >
25. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๑๐ (พระเจ้าบัณฑุวาสุเทพสร้างราชนิคมให้พระเชษฐาของนางภัทธกัจจาย) อ่านต่อ >
26. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๙ (พราหมณ์ทำนายว่าโอรสของนางจิตรากุมารีจะฆ่าพระเชษฐาของนาง) อ่านต่อ >
27. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๘ (พระปัณฎุวาสุเทพอภิเษกกับนางภัทธกัจจาย) อ่านต่อ >
28. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๗ (พระปัณฎุวาสุเทพเดินทางมาถึงลังกาทวีป) อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๖ (พระเจ้าวิชัยอภิเษกกับธิดาพระเจ้าบัณฎกราช) อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๕ (พระเจ้าวิชัยสร้างเมืองตามพบรรพตนครอยู่ร่วมกับนางกุเวณายักษิณี) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170