จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑

จารึก

จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:56

ชื่อจารึก

จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๒๖๙ จารึกบนหินอ่อน

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้แปล

ทองสืบ ศุภะมาร์ค (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๒๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : พระอานนท์ เป็นพุทธอุปฐากซึ่งได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้า ว่าเป็นเลิศกว่าผู้อื่น (เอตทัคคะ) ถึง ๕ ด้าน ได้แก่
- เป็นพหูสูต (ผู้รอบรู้)
- เป็นผู้มีสติ
- เป็นผู้มีคติ (แนวในการจำพุทธวจนะ)
- เป็นผู้มีธิติ (ความเพียร)
- เป็นพุทธอุปัฏฐากผู้เลิศ
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ขีณาสพ หมายถึง ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว, ผู้หมดกิเลส, พระอรหันต์
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สัปปุรุษ คือ ผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170