จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑

จารึก

จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:56

ชื่อจารึก

จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๒๖๑ จารึกบนหินอ่อน

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้แปล

ทองสืบ ศุภะมาร์ค (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๒๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นบุตรของพราหมณ์ตระกูลโทณวัตถุ เมืองกบิลพัสดุ์ เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์ เคยทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็นศาสดาเอกอย่างแน่นอน ท่านเป็น ๑ ในปัญจวัคคีย์ซึ่งติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้าก่อนทรงตรัสรู้ หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ฟังแล้ว โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมจึงออกบวช โดยพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางรัตตัญญู (ผู้รู้ราตรีนาน) คือ มีประสบการณ์มาก
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ขีณาสพ หมายถึง ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว, ผู้หมดกิเลส, พระอรหันต์
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สัปปุรุษ คือ ผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170