จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑

จารึก

จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:56

ชื่อจารึก

จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๒๗๑ จารึกบนหินอ่อน

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๙ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้แปล

ทองสืบ ศุภะมาร์ค (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๒๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : พระมหากัจจายนะ เป็นบุตรของปุโรหิตเมืองอุชเชนี แคว้นอวันตี ครั้งหนึ่งท่านได้แสดง “ภัทเทกรัตตสูตร” ที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยย่อให้พระสมิทธิฟังอย่างละเอียด ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องว่า เป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นในทางขยายความแห่งภาษิตโดยพิสดาร
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ขีณาสพ หมายถึง ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว, ผู้หมดกิเลส, พระอรหันต์
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สัปปุรุษ คือ ผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170