จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกแม่หินบดเวียงมะโน

จารึก

จารึกแม่หินบดเวียงมะโน ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:51

ชื่อจารึก

จารึกแม่หินบดเวียงมะโน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 45 จารึกแม่หินบดเวียงมะโน, An Inscription in Old Mòn from Wieng Manó in Chieng Mai Province

อักษรที่มีในจารึก

มอญโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 17

ภาษา

มอญโบราณ

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 9 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) อเล็กซานเดอร์ บราวน์ กริสโวลด์ และประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. 2514)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2529)

ผู้แปล

1) อเล็กซานเดอร์ บราวน์ กริสโวลด์ และประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. 2514)
2) จำปา เยื้องเจริญ (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. อเล็กซานเดอร์ บราวน์ กริสโวลด์ และประเสริฐ ณ นคร : “พระนางสุกฺกฺ (มาล)” ดูเหมือนว่านางจะมีตำแหน่งสูงกว่าสามี ดังเช่นการที่พระนามของนางปรากฏในจารึกเป็นอันดับแรก โดยอาจเป็นผู้ปกครองเมืองเหมือนกับพระนางจามเทวี ซึ่งเคยครองหริภุญไชยมาก่อน ส่วนความหมายของพระนามนั้น “สุกฺกฺ” อาจตรงกับ “สุข” ในภาษาบาลี/สันสกฤตซึ่งหมายถึง ความสุข หรือ ในความหมายอื่นๆ เช่นในภาษาบาลี หมายถึง สีขาว บริสุทธิ์ หรือดีงาม ส่วนภาษาสันสกฤต “ศุกฺร” หมายถึง เฉียบแหลม หลักแหลม สว่าง และยังเป็นชื่อของดาวศุกร์อีกด้วย สำหรับ “มาล” อาจตรงกับภาษาบาลี/สันกฤตว่า “มาลา” หมายถึง พวงมาลัย
2. อเล็กซานเดอร์ บราวน์ กริสโวลด์ และประเสริฐ ณ นคร : “อัทฺธราช” ภาษาบาลี “อทฺธ” หมายถึง ครึ่ง, กึ่งหนึ่ง “ราช” หมายถึง พระราชา ดังนั้นคำนี้อาจหมายความถึง อุปราช? หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับพระราชา หรืออาจตรงกับภาษาบาลี ว่า “อตฺถราช” ซึ่งหมายถึง พระราชาผู้มีทรัพย์?
3. อเล็กซานเดอร์ บราวน์ กริสโวลด์ และประเสริฐ ณ นคร : “ธนฺนราช” ในภาษาบาลี/สันสกฤต หมายถึง พระราชาผู้มั่งคั่ง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170