จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วัดดอนแก้ว)

จารึก

จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วัดดอนแก้ว) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:51

ชื่อจารึก

จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วัดดอนแก้ว)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Inscription de Văt Don, Vat Don, จารึกจากวัดดอน, ศิลาจารึกเลขทะเบียน ลพ./1, ารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ (วัดดอนแก้ว)” (ลพ./1, พช. 19, 353), ศิลาจารึกวัดดอน

อักษรที่มีในจารึก

มอญโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 17

ภาษา

บาลี, มอญโบราณ

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 35 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 18 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 17 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ยอร์ช เซเดส์ (อ่านภาษาบาลี) (พ.ศ. 2468)
2) โรเบิร์ต ฮัลลิเดย์ และชาร์ลส์ อ๊อตโต บล็ากเด็น (อ่านภาษามอญ), (พ.ศ. 2473)
3) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2522), (พ.ศ. 2533)

ผู้แปล

1) ยอร์ช เซเดส์ (แปลภาษาบาลี), (พ.ศ. 2468)
2) โรเบิร์ต ฮัลลิเดย์ และชาร์ลส อ๊อตโต บล็ากเด็น (แปลภาษามอญ), (พ.ศ. 2473)
3) บุญเลิศ เสนานนท์ (แปลภาษาบาลี), (พ.ศ. 2522), (พ.ศ. 2533)
4) จำปา เยื้องเจริญ (แปลภาษามอญ), (พ.ศ. 2522), (พ.ศ. 2533)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529), (พ.ศ. 2533)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : การตีพิมพ์คำจารึกของจารึกหลักนี้ ในหนังสือ วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย (พ.ศ. 2533) ในกรณีของพยัญชนะควบนั้น บางครั้งมีการจุดใต้พยัญชนะที่เป็นพยัญชนะต้น แต่บางครั้งไม่มี จึงได้พิจารณาจากสำเนาจารึกแล้วใส่จุดใต้พยัญชนะเหล่านั้นเพื่อให้เป็นระบบเดียวกัน
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : หลักการถ่ายถอดตัวอักษรในจารึกภาษามอญเป็นอักษรไทยของกองหอสมุดแห่งชาติ กับการถ่ายถอดจากอักษรโรมันเป็นอักษรไทยของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล มีความแตกต่างกันเล็กน้อย คือ อักษรที่มีเครื่องหมาย วิราม กำกับ (ซึ่งแสดงถึงการเป็นตัวสะกด) นั้น กองหอสมุดแห่งชาติใช้เครื่องหมายการันต์ ในการถ่ายถอด ส่วน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงใช้การจุดใต้พยัญชนะ แต่หากเป็น สระลอย a ที่มีวิรามกำกับ จะใช้เครื่องหมายลูกน้ำเช่นเดียวกับที่ใช้ในอักษรโรมัน เช่น คำว่า duk กองหอสมุดแห่งชาติถอดเป็น “ทุก์” ส่วน ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงถอดเป็น “ทุกฺ” หรือ คำว่า vo’ กองหอสมุดแห่งชาติถอดเป็น “โวอ์” ส่วน ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงถอดเป็น โว’
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เมื่อพิจารณาจากสำเนาจารึกแล้วพบว่าน่าจะเป็น “อุโปสถา” (อาจมีความผิดพลาดในการพิมพ์)
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เมื่อพิจารณาจากสำเนาจารึกพบว่าน่าจะเป็น “สมฺว”
5.-6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : น่าจะเป็น “กาล์” และ “เสนาส์” ตามลำดับ เนื่องจากปรากฏเครื่องหมาย วิราม บนอักษร “ล” และ “ส” อย่างชัดเจน
7. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เมื่อพิจารณาจากสำเนาจารึกพบว่าน่าจะเป็น “จฺวส์”
8. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เมื่อพิจารณาจากสำเนาจารึกพบว่าน่าจะเป็น “สฺวิส์” หรือ “สฺคิส์”
9. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เมื่อพิจารณาจากสำเนาจารึกพบว่าน่าจะเป็น “กฺโลอ์”
10. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พนัง” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า “ทำนบกั้นน้ำอย่างใหญ่ ; เครื่องกั้นเครื่องกำบัง”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170