จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดกำแพงงาม

จารึก

จารึกวัดกำแพงงาม ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกวัดกำแพงงาม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทย ภาษาไทย และอักษรขอม ภาษาบาลี สมัยสุโขทัย, ศิลาจารึกวัดกำแพงงาม พุทธศักราช ๑๘๙๓, หลักที่ ๒๙๑ จารึกวัดกำแพงงาม

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๕๕-๒๐๗๙

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ปริวรรต

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ตรวจ

๑) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : สุทัสสี เป็นชื่อชั้นพรหมที่ ๑๕ อันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้มีความเห็นเป็นอันดี พรหมชั้นนี้มีอายุยืนหกพันอสงไขยกัลป์
๒. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : สุทัสสา เป็นชื่อชั้นพรหมที่ ๑๔ อันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้มีรูปงามและมีอายุยืนสี่พันอสงไขยกัลป์
๓. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : อตัปปา เป็นชื่อชั้นพรหมที่ ๑๓ อันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และมีอายุยืนสองพันอสงไขยกัลป์
๔. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : อวิหา เป็นชื่อชั้นพรหมที่ ๑๒ อันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้ไม่เสื่อมจากสมบัติของตน และมีอายุยืนพันอสงไขยกัลป์
๕. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : สุทธาวาสา เป็นชื่อพรหมโลกชั้นสูงสุด ซึ่งเป็นที่ที่พระอนาคามีไปเกิด บางที่เรียกว่า อกนิฏฐาพรหม คือพรหมผู้ยิ่งใหญ่ และมีอายุยืนหมื่นหกพันอสงไขยกัลป์
๖. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : อสัญญีสตตา เป็นชื่อชั้นฟ้าที่ ๑๑ ของพรหมผู้ไม่มีสัญญาและมีอายุยืนห้าร้อยอสงไขยกัลป์
๗. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : เวหัปผลา เป็นชื่อชั้นฟ้าที่ ๑๐ ของพรหมผู้มีผลไพบูลย์ และมีอายุยืนห้าร้อยอสงไขยกัลป์
๘. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : สุภกิณหากา เป็นชื่อพรหมโลกชั้นที่ ๙ อันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้มากไปด้วยความงามและมีอายุหกสิบสี่อสงไขยกัลป์
๙. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : อัปปมานสุภา เป็นชื่อชั้นที่ ๘ ของพรหมผู้มีความงามหาประมาณมิได้ และมีอายุยืนสามสิบสองอสงไขยกัลป์
๑๐. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : ปริตตาสุภา เป็นชื่อพรหมโลกชั้นที่ ๗ อันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้มีความงามน้อย และมีอายุยืนสิบหกอสงไขยกัลป์
๑๑. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : อาภัสสรา เป็นชื่อพรหมโลกชั้นที่ ๖ อันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้มีรัศมีแผ่ซ่านออกจากตัวประดุจแสงประทีป และมีอายุยืนแปดอสงไขยกัลป์
๑๒. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : อุปปมานสุภา เป็นชื่อพรหมโลกที่ ๕ อันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้มีรัศมีหาประมาณมิได้ และมีอายุยืนสี่อสงไขยกัลป์
๑๓. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : ปริตตาภา เป็นชื่อชั้นฟ้าที่ ๔ อันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้มีรัศมีน้อยและมีอายุยืนสองอสงไขยกัลป์
๑๔. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : มหาพรหม เป็นชื่อพรหมโลกชั้นที่ ๓ อันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้ยิ่งใหญ่ และมีอายุยืนหนึ่งอสงไขยกัลป์
๑๕. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : พรหมปโรหิตา เป็นชื่อพรหมโลกชั้นที่ ๒ อันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้เป็นโรหิตของมหาพรหม และมีอายุยืนครึ่งหนึ่ง แห่งอสงไขยกัลป์
๑๖. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : พรหมปาริสัชชา หรือ พรหมปริสัชชา เป็นชื่อพรหมโลกชั้นล่างสุด เป็นที่อยู่ของพรหมผู้เป็นบริษัทบำรุงบำเรอมหาพรหม และมีอายุหนึ่งในสามของอสงไขยกัลป์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170