จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑ (พระพุทธตัณหังกร)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑ (พระพุทธตัณหังกร) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:42:36

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑ (พระพุทธตัณหังกร)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๙ บรรทัด

ผู้อ่าน

สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สัมบิณฑิตมะหานิทาน” (สัมปิณฑิตมหานิทาน) เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นอกกาลพุทธภูมิ เป็นผลงานที่แต่งขึ้นในไทย ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “วิสุทธวิลาศนี” (วิสุทธชนวิลาสินี) เป็นอรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน เนื้อความกล่าวถึงประวัติของอดีตพุทธเจ้าอย่างย่อ ซึ่งจะมีรายละเอียดอันพิศดารอยู่ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สัตบัณพฤกษ” (สัตตบรรณ) หมายถึง ต้นยางขาว, ต้นตีนเป็ด, ต้นชบา
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170