จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดเก้ายอด

จารึก

จารึกวัดเก้ายอด ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกวัดเก้ายอด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ. ๒๗ จารึกวัดเก้ายอด

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๕๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ฝูง = พวก, หมู่
๒. ประสาร บุญประคอง : บ่ช่อย = ไม่ช่วย
๓. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ผาขาว = ชายผู้จำศีล นุ่งห่มผ้าขาว
๕. ประสาร บุญประคอง : เป็นโพย = เป็นภัย
๖. ประสาร บุญประคอง : กลั้วเกล้า = คลุกคลี, ปะปน
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ชาวเจ้า = พระภิกษุ
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เฒ่าเมือง = ชื่อตำแหน่ง
๙. ประสาร บุญประคอง : เยียะหื้ออยู่ = จึงให้อยู่
๑๐. ประสาร บุญประคอง : เบ้ = เบี้ย
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เจ้าสี่หมื่น = เป็นบรรดาศักดิ์ของเจ้าผู้ครองนครพะเยา
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : จังหัน = เป็นสมณโวหาร หมายถึง อาหารทุกชนิดสำหรับพระ
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ต่อเท่า, ต่อเท้า = จนถึง, ตราบเท่า, ตราบถึง, ตราบกระทั่ง
๑๕. ประสาร บุญประคอง : ทืน = เทอญ
๑๖. ประสาร บุญประคอง : ดีหลี = ดีจริงๆ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170