จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดเค้าราชสถาน

จารึก

จารึกวัดเค้าราชสถาน ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:10

ชื่อจารึก

จารึกวัดเค้าราชสถาน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๕๘ จารึกวัดเค้าราชสถาน พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ปริวรรต

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ตรวจ

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “หมีน” และปริวรรตเป็น “หมื่น”
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “อยา” และปริวรรตเป็น “อย่า”
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ยำ = กลัว, เกรงกลัว, เคารพ
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อ = ให้
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “จาริด”
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “ฅน”
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ จัดข้อความบรรทัดนี้ให้อยู่บรรทัดเดียวกับบรรทัดที่ ๓
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “ได” และปริวรรตเป็น “ได้”
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าแคว้น = ผู้ดูแลบ้านเมือง, เจ้าเมือง
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : กลั้วเกล้า = คลุกคลี, เกี่ยวข้อง, ปะปน, ก้าวก่าย
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมิง = เมือง
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ต้อง = สลัก
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านและปริวรรตเป็น “ข้า”
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “อยา” และปริวรรตเป็น “อย่า”
๑๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ผิ = ถ้า, หาก, แม้น
๑๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : บ่ยำ = ไม่เคารพ, ไม่ยำเกรง เช่น บ่ยำอาชญา หมายถึง ไม่ยำเกรงอาญา หรือพระราชอำนาจ
๑๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : พระเจ้า = พระพุทธรูป, พระพุทธเจ้า
๑๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เขาฝูงนี้ = คนหมู่นี้
๑๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : อบายทั้งสี่, อบายทั้ง ๔ ได้แก่ นรก, เปรต, อสุรกาย, เดรัจฉาน
๒๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เริน = เรือน
๒๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “แม” และปริวรรตเป็น “แม่”
๒๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เถ้าเมิง, เถ้าเมือง = ชื่อตำแหน่ง
๒๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “ก่”
๒๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ชู่คน = ทุกคน
๒๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ชาวเจ้า = พระภิกษุ
๒๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “ก่”
๒๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าเมิง = เจ้าเมือง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170