จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๐/๒๕๒๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๐/๒๕๒๓ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:10

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๐/๒๕๒๓

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๓๗

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : จุลศักราช ๑๒๕๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งขณะนั้นมีพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ครองเมืองน่าน (ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๖๑)
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คำจารึกที่ตีพิมพ์ในหนังสือ “เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ” เป็น “ภิขุ” แต่เมื่อพิจารณาจากภาพจารึกพบว่าเป็น “ภิกฺขุ”
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คำจารึกที่ตีพิมพ์ในหนังสือ “เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ” เป็น “ไช” แต่เมื่อพิจารณาจากภาพจารึกพบว่าเป็น “ไชฺย”
๔. เทิม มีเต็ม : “ปีกาบสง้า” คือ ปีมะเมีย ฉศก
๕. เทิม มีเต็ม : “เค้า” หมายถึง ประธาน, หัวหน้า
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คำจารึกที่ตีพิมพ์ในหนังสือ “เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ” เป็น “คน” แต่เมื่อพิจารณาจากภาพจารึกพบว่าเป็น “ฅฺน”
๗. เทิม มีเต็ม : “ชู่ตน” หมายถึง ทุกคน
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยใช้หลักการปริวรรตโดยถ่ายถอดตามตัวอักษรดังนั้นจึงใช้เป็น “บฺรกาฺน” คือ พยัญชนะ “บ” ตามที่ปรากฏในจารึก แล้วจึงใช้ “ประการ” ในส่วนของคำอ่าน
๙. เทิม มีเต็ม : “สุข ๓ ประการ” ในที่นี้ได้แก่ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ
๑๐. เทิม มีเต็ม : “ดีหลี” หมายถึง เที่ยงแท้, ดีจริงๆ
๑๑. เทิม มีเต็ม : “เนรพาน” = นิพพาน
๑๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยใช้หลักการปริวรรตโดยถ่ายถอดตามตัวอักษรดังนั้นจึงใช้เป็น “เยา” คือ รูป “เ - า” ตามที่ปรากฏในจารึก แล้วจึงใช้ “โย” ในส่วนของคำอ่าน
๑๓. เทิม มีเต็ม : “นิจฺจํ……ธุวํ ธุวํ ปจฺจโย โหตุ เม โน นิจฺจํ ปรมํ สุขํ” เป็นคำปรารถนาที่ให้ได้ถึงแก่พระนิพพาน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170