จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจดีย์น้อย

จารึก

จารึกเจดีย์น้อย ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกเจดีย์น้อย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๔๐ ศิลาจารึกเจดีย์น้อยวัดพระมหาธาตุ, หลักที่ ๔๐ พิเศษ, ศิลาจารึกเจดีย์น้อย พุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐-๒๑

ภาษา

สันสกฤต, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๕๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๙ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (อ่านด้านที่ ๑) และประสาร บุญประคอง (อ่านด้านที่ ๒) (พ.ศ. ๒๔๗๙), (พ.ศ. ๒๕๐๘), (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้แปล

ฉ่ำ ทองคำวรรณ และแสง มนวิทูร, แปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย (พ.ศ. ๒๔๗๙), (พ.ศ. ๒๕๐๘), (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ปริวรรต

ฉ่ำ ทองคำวรรณ และแสง มนวิทูร (พ.ศ. ๒๔๗๙), (พ.ศ. ๒๕๐๘), (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๓) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : บริคณห์สนธิ = เอกสารกำหนดวัตถุประสงค์
๒. ประสาร บุญประคอง : สรรพโทษานตราย = โทษและอันตรายทั้งปวง
๓. ประสาร บุญประคอง : ประติชญา = ปฏิญญา คือ การให้คำมั่นสัญญา หรือการแสดงยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือความสุจริตเป็นที่ตั้ง
๔. ประสาร บุญประคอง : ทิพยพิชญาณ คือ ทิพยยาน หมายถึง พยานที่ศักดิ์สิทธิ์
๕. ประสาร บุญประคอง : มากัง = มากั้น, มาบัง
๖. ประสาร บุญประคอง : ปรัตยักษ์ทันตา = ประจักษ์ทันตา คือ ทันที่ตาเห็นในปัจจุบันอย่างชัดเจน
๗. ประสาร บุญประคอง : ปรโลก = โลกอื่น
๘. ประสาร บุญประคอง : ทุรคติ = การไปลำบาก
๙. ประสาร บุญประคอง : อพิจิ = อเวจี
๑๐. ประสาร บุญประคอง : ปัญจานันตริก = อนันตริยกรรมห้า คือ (๑) ปิตุฆาต การฆ่าบิดา (๒) มาตุฆาต การฆ่ามารดา (๓) อรหัตฆาต การฆ่าพระอรหันต์ (๔) สัฆเภท การทำให้สงฆ์แตกจากกัน (๕) โลหิตุปปาท ทำให้พระกายของพระพุทธเจ้าห้อเลือด
๑๑. ประสาร บุญประคอง : ธรมาน = ยังดำรงชีวิตอยู่
๑๒. ประสาร บุญประคอง : ปฏิพัทธ์ = รักใคร่, เนื่องกัน, ผูกพัน
๑๓. ประสาร บุญประคอง : ปฏิฆะ = ความคับแค้น, ความกระทบกระทั่ง
๑๔. ประสาร บุญประคอง : คม้อ (ก็หม้อ) = ก็มัก?
๑๕. ประสาร บุญประคอง : สวรูป = รูปของตนเอง
๑๖. ประสาร บุญประคอง : ดำกล = ก่อสร้าง, ตั้งไว้, ตั้ง
๑๗. ประสาร บุญประคอง : สาง = สว่างรางๆ, ทำให้แจ้งให้กระจ่าง
๑๘. ประสาร บุญประคอง : อนธการ = ความมืด

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170