จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:09

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๔๖ จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง พ.ศ. ๒๐๓๓, พย. ๔๖ จารึกเจ้าสี่หมื่นฯ ให้จารสีมาใหม่

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ปริวรรต

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔) 
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ผ้าขาว = ชายผู้จำศีล, นุ่งห่มผ้าขาว
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เชียง = ในที่นี้ ใช้เรียกผู้ที่เคยเป็นสามเณร แล้วสึกออกมาเป็นฆราวาส
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าสี่หมื่น = เป็นบรรดาศักดิ์ของเจ้าผู้ครองนครพะเยา
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เค้า = หัวหน้า, ประธาน, เป็นใหญ่
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “เขา”
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ข้าว = มาตราตวงโบราณ
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : พระเจ้า = พระพุทธรูป, พระพุทธเจ้า
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : อาธรรม = ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ซื่อตรง
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “ขุน”
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “ฅำ”
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ชู่อัน = ทุกสิ่งทุกอย่าง, ทุกประการ
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เท่าวัน = ตราบเท่าวัน, จนกระทั่งถึงวันสิ้นศาสนา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170