จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดโลกติลกสังฆาราม

จารึก

จารึกวัดโลกติลกสังฆาราม ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:09

ชื่อจารึก

จารึกวัดโลกติลกสังฆาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๔๐ จารึกวัดโลกติลกสังฆาราม พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒, พย. ๔๐ จารึกวัดโลกติลกสังฆาราม

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ปริวรรต

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ตรวจ

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๓๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) ได้กำหนดให้จารึกด้านนี้ เป็นจารึกด้านที่ ๒ โดยส่วนของจารึกด้านที่ ๑ อักษรลบเลือน อ่านไม่ได้
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ที่ เทิม มีเต็ม อ่านไม่มีคำว่า “สี”
๓. ประสาร บุญประคอง : เชิงกูดี = น่าจะเป็นคำเดียวกันกับคำว่า “เชิงคดี” ซึ่งมีปรากฏในที่อื่นๆ
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าสี่หมื่น = เป็นบรรดาศักดิ์ของเจ้าผู้ครองนครพะเยา
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : อุปาจาร = การเข้าใกล้, ที่ใกล้ๆ, บริเวณรอบๆ
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : แจ่ง = มุม
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าไท = เจ้านาย
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “ให”
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : กินเมือง = ปกครองบ้านเมือง
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ผู้กลั้วผู้เกล้า = ผู้คลุกคลี, ผู้ยุ่งเกี่ยว
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “ผู” และปริวรรตเป็น “ผู้”
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ภาย = ฝ่าย, ด้าน, ข้าง
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จุ่ง = จง, จึง
๑๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : มล้าง = ล้าง หรือ ฆ่า, รื้อ, ทำลาย, ถอน
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “เจา”
๑๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ต่อเท้า = จนถึง, ตราบเท่า
๑๗. ประสาร บุญประคอง : เทิน = เทอญ (เถิด) ใช้เป็นคำลงท้าย หมายให้เป็นดังนั้นดังนี้
๑๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าเมิง = เจ้าเมือง
๑๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “สบับูริส”
๒๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : สัปปุริส = สัปปุรุษ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170