จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดจอยแซ

จารึก

จารึกวัดจอยแซ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:08

ชื่อจารึก

จารึกวัดจอยแซ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, พย. ๓๙ จารึกวัดจอยแซ พ.ศ. ๒๐๓๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๒ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๖)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๖)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปีดับเหม้า = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีเถาะ สัปตศก ตามจุลศักราช
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดินปุษยะ = เดือนยี่ ภาคกลาง
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดินสี่ = เดือน ๔ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๒ ภาคกลาง
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : กัดเร้า = ชื่อวันไทยโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อ = ให้
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแห่งราชการ เหนือกว่าตำแหน่งพันขึ้นไป
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เถิง = ถึง
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมือ = ไป, กลับ
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ถาย = ถวาย
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จาริก, จารีก = จารึก (ศิลาจารึก)
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมิง = เมือง
๑๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือนายร้อย
๑๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าไท = เจ้านาย
๑๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ฝูง = พวก, หมู่
๑๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จุ่ง = จง, จึง
๑๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ทึน = เทอญ ใช้เป็นคำลงท้าย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170