จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดนางหมื่น

จารึก

จารึกวัดนางหมื่น ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:05

ชื่อจารึก

จารึกวัดนางหมื่น

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, พย. ๖ จารึกวัดนางหมื่น พ.ศ. ๒๐๓๖, พย. ๖ จารึกพระเป็นเจ้าเมืองเชียงราย

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๖)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๖)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : ๘๕๕ (เป็นจุลศักราช) = พุทธศักราช ๒๐๓๖
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปีกาเปล้า, กาเป้า = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีฉลู เบญจศก ตามจุลศักราช
๓. ประสาร บุญประคอง : เดือน ๑ (อ้าย) = เดือน ๑ (อ้าย) ของไทยภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๑๑ ของไทยภาคกลาง
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “คำ”
๕. ประสาร บุญประคอง : ออก = ข้างขึ้น, ขึ้น
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : วันดับเปล้า, ดับเป้า = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เม็ง = มอญ, เม็งวันศุกร์ หมายถึง มอญเรียกว่า วันศุกร์
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “เจา”
๙. ประสาร บุญประคอง : จิตราฤกษ์ = ฤกษ์ที่ ๑๔
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือกว่าตำแหน่งพันขึ้นไป
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “จูลาพะเยา”
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือนายร้อย
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) อ่านเป็น “จาริด”
๑๔. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) ปริวรรตเป็น “จาริด”
๑๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “คน”
๑๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๑๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ชาวเจ้า = พระภิกษุ
๑๙. ประสาร บุญประคอง : พาย = ฝ่าย, ข้าง
๒๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “ยงั”
๒๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “เนิง” ซึ่งแปลว่า เนื่อง คือ ติดต่อ
๒๒. ประสาร บุญประคอง : เจ้าไทย = พระสงฆ์หรือเจ้านายผู้ใหญ่พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง
๒๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “เรา”
๒๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “คน”
๒๕. ประสาร บุญประคอง : น้ำ = หยด
๒๖. ประสาร บุญประคอง : ชู่ปี = ทุกปี
๒๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “ชยงแข”
๒๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : อ้าย = ลูกชายคนที่หนึ่ง, พี่ชายคนโต
๒๙. ประสาร บุญประคอง : ข้าว = ปี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170