จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดดอนคราม

จารึก

จารึกวัดดอนคราม ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:05

ชื่อจารึก

จารึกวัดดอนคราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย วัดศรีโคมคำ อ. พะเยา จ. เชียงราย, หลักที่ ๑๐๐ ศิลาจารึกวัดดอนคราม, พย. ๒ จารึกวัดดอนคราม พ.ศ. ๒๐๓๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๐๘)

ผู้แปล

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๐๘)

ผู้ตรวจ

๑) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : สิทธิการ = กระทำให้สำเร็จ
๒. ประสาร บุญประคอง : จ.ศ. ๘๕๐ = พ.ศ. ๒๐๓๑
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปีเปิกสัน = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีวอก สัมฤทธิศก ตามจุลศักราช
๔. ประสาร บุญประคอง : เดือนยี่ = เดือนยี่ของไทยฝ่ายเหนือ ตรงกับเดือน ๑๒ ของไทยฝ่ายใต้
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : วันกดเส็ด = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๖. ประสาร บุญประคอง : เม็ง = เป็นชื่อของชาติ คือชาติเม็ง
๗. ประสาร บุญประคอง : สมณฤกษ์ = ดาวคนจำศีล หรือดาวคนหามหมู
๘. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๘) : ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ และ ประชุมจารึกเมืองพะเยา อ่านเป็น “วาปาน”
๑๐. ประสาร บุญประคอง : แม่คิง = แม่ตัว
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๘) : ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ และ ประชุมจารึกเมืองพะเยา ปริวรรตเป็น “วาปาน”
๑๒. ประสาร บุญประคอง : ตราหลาบคำ = ตราสารทองคำ
๑๓. ประสาร บุญประคอง : เถิง = ถึง
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๘) : ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ และ ประชุมจารึกเมืองพะเยา อ่านเป็น “เชิง”
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๘) : ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ และ ประชุมจารึกเมืองพะเยา ปริวรรตเป็น “เชิง”
๑๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๘) : ดูเชิงอรรถที่ ๑๕
๑๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๘) : ดูเชิงอรรถที่ ๑๖
๑๘. ประสาร บุญประคอง : ไผ = ใคร
๑๙. ประสาร บุญประคอง : อย่ากลั้วเกล้า = อย่าคลุกคลี, อย่าปะปน, อย่ายุ่งเกี่ยว
๒๐. ประสาร บุญประคอง : ฝูง = หมู่, พวก
๒๑. ประสาร บุญประคอง : ให้แถม = ให้เพิ่ม, ให้เติม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170