จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดแก้วหลาด

จารึก

จารึกวัดแก้วหลาด ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:02

ชื่อจารึก

จารึกวัดแก้วหลาด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๔ จารึกวัดแก้วหลาด, ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขามภาษาไทย จ.ศ. ๘๕๙, ๑.๒.๑.๑ วัดแก้วหลาด พ.ศ. ๒๐๔๐, ชม. ๔ จารึกวัดแก้วหลาด พ.ศ. ๒๐๔๐

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๖ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๑๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๔)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๔)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๔)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) กำหนดด้านนี้เป็นด้านที่ ๑
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ฅำ”
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ระวายสี = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะโรง อัฐศก ตามจุลศักราช
๔. ประสาร บุญประคอง : เดือนยี่ = เดือนยี่ ของไทยภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๑๒ ของไทยภาคกลาง
๕. ประสาร บุญประคอง : ออก = ข้างขึ้น, ขึ้น
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เมิงไค”
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “วัน”
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เจาพวกฅำ”และปริวรรตเป็น “เจ้าพวกคำ”
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : เมิงไก้ = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : เม็ง = มอญ
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : วัน ๖ = วันศุกร์
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ลามวนั” และปริวรรตเป็น “ล่ามวัน”
๑๓. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “นายสินมงคน” และปริวรรตเป็น “นายสินมงคล”
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “สาวหฺมาย” และปริวรรตเป็น “สาวหม้าย”
๑๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “หมิน”
๑๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “นิง”
๑๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “รัด”
๑๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เริน”
๒๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ลามผฺรหฺญา” และปริวรรตเป็น “ล่ามผญา”
๒๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ปาก =หัวหน้าบังคับคนร้อยคน, ร้อย
๒๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ลามวัน” และปริวรรตเป็น “ล่ามวัน”
๒๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “พฺรเจา”
๒๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “รังสี”
๒๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ค๋รู”
๒๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “แสฺ[น]” และปริวรรตเป็น “แสน”
๒๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ค๋รู”
๒๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ค๋รู”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170