จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดแก้วหลาด

จารึก

จารึกวัดแก้วหลาด ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:02

ชื่อจารึก

จารึกวัดแก้วหลาด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๔ จารึกวัดแก้วหลาด, ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขามภาษาไทย จ.ศ. ๘๕๙, ๑.๒.๑.๑ วัดแก้วหลาด พ.ศ. ๒๐๔๐, ชม. ๔ จารึกวัดแก้วหลาด พ.ศ. ๒๐๔๐

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๖ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๑๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๔)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๔)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๔)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) กำหนดด้านนี้เป็นด้านที่ ๒
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “สฺรสวดสะติ”
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “มิ”
๔. ประสาร บุญประคอง : จุลศักราชได้ ๘๕๙ = พุทธศักราช ๒๐๔๐
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ตัว”
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ไน”
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ว[า]ปี”
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : วันเมิงไส้ = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๙. ประสาร บุญประคอง : เดือน ๓ = เดือน ๓ ของไทยภาคเหนือ ตรงกับเดือนอ้าย ของไทยภาคกลาง
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ฅำ”
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : วัน ๕ = วันพฤหัสบดี
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : เปลิกสง้า, เปิกซง้า = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ไน”
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “บูนรักษา”และปริวรรตเป็น “บุญรักษา”
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “อุปะถาก”
๑๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “รักสา”
๑๗. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๑๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “พระพูดธะรูบ”
๑๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เจาขูน”
๒๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “[คํ]ดี”และปริวรรตเป็น “ก็ดี”
๒๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “แควน”และปริวรรตเป็น “แคว้น”
๒๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “กลัวเกลัา”
๒๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ฅน”
๒๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “กับ”
๒๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “วัด”
๒๖. ประสาร บุญประคอง : กลั้วเกล้า = คลุกคลี หรือ ปะปน
๒๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เยั”ลัปริวรรตเป็น “เยียะ”
๒๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ฅน”
๒๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ฅน”
๓๐. ประสาร บุญประคอง : ชู่คน = ทุกคน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170