จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดเชียงสา

จารึก

จารึกวัดเชียงสา ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 14:19:02

ชื่อจารึก

จารึกวัดเชียงสา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๗ จารึกกษัตริย์ล้านช้างล้านนา, ๑.๔.๑.๑ วัดเชียงสา พ.ศ. ๒๐๙๗, ชม. ๗ จารึกวัดเชียงสา พ.ศ. ๒๐๙๖

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๙๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๙ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “นา”
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “อุบปะถาก”คือ ผู้บำรุง, ผู้รับใช้ (ปัจจุบันใช้ “อุปัฏฐาก”)
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “หยาดน้ำ” คือ กรวดน้ำ, อุทิศ
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “น^น”และปริวรรตเป็น “นนท์”
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “สัาง”
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “^คฺรว”
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ฅัาส^น”และปริวรรตเป็น “คำสน”
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เริ[นต]อง”และปริวรรตเป็น “เรือนตอง”
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ขา”และปริวรรตเป็น “ข้า”
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “พระพุทธเจ้า” ในที่นี้ หมายถึงพระพุทธรูป
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “สิก[ขา]ะ”
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ห”
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “วดั”
๑๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “หื้อ” คือ ให้
๑๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ค้ำคุง” คือ ช่วยเหลือ, สนับสนุนให้บรรลุจุดหมาย
๑๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เจ้าแคว้น” คือ เจ้าเมือง ผู้ปกครองแคว้น ผู้ปกครองบ้านเมือง
๑๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) ปริวรรตเป็น “เจ้าฟ้อน”
๑๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านและปริวรรตเป็น “ถวย”
๑๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) ปริวรรตเป็น “อ^ย”
๒๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) ปริวรรตเป็น “หิ”
๒๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “พฺรพุดทฺธะเจา”
๒๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านและปริวรรตเป็น “ราชา”
๒๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “คุงนุ” คือ ตลอด, ตาม
๒๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านและปริวรรตเป็น “ทง”
๒๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “พระอ[ค]ราช”ปริวรรตเป็น “พระอรรคราช”
๒๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : "เจ้าหมื่น” คือ ชื่อตำแหน่งข้าราชการที่ปกครองเจ้าพันได้ ๑๐ คน และตำแหน่งเจ้าเมือง
๒๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เจา”ปริวรรตเป็น “เจ้า”
๒๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “พฺรอ^ง”
๒๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “อาชญา” คือ คำสั่ง, พระราชโองการ
๓๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เจาห^มืน”
๓๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ฅน”
๓๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “จ^ว”
๓๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เจาห^มืน”
๓๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “จนั”
๓๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ฅ^น”
๓๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เจาห^มืน”
๓๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ทัามเดช”
๓๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ฅ^น”
๓๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เมิอง”
๔๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เถ้าเมิง, เถ้าเมือง” คือ เถ้าเมือง (ตำแหน่งข้าราชการสมัยโบราณ) ชื่อตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่รองจากฉิงเมือง
๔๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านไม่มีเลข “๑”
๔๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “พํ”
๔๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ชู่คน” คือ ทุกคน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170