จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดเชียงสา

จารึก

จารึกวัดเชียงสา ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 14:17:15

ชื่อจารึก

จารึกวัดเชียงสา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๗ จารึกกษัตริย์ล้านช้างล้านนา, ๑.๔.๑.๑ วัดเชียงสา พ.ศ. ๒๐๙๗, ชม. ๗ จารึกวัดเชียงสา พ.ศ. ๒๐๙๖

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๙๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๙ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “วันกาเร้า” ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เดิน ๓, เดือน ๓” คือ เดือน ๓ ของไทยใหญ่ ในที่นี้ตรงกับเดือนยี่ของภาคกลาง
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ศุภมัสตุ” คือ ขอความดีความงามจงมี เป็นคำใช้ขึ้นต้นหรือลงท้ายประกาศ
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ศักราชได้ ๙๑๕” เป็นจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช ๒๐๙๖
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “กาเปลา”
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ต๋า”
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ปีกาเป้า” หรือ ปีกาเปล้า ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีฉลู เบญจศก ตามจุลศักราช
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ส^มแดจบํร^มบํพิตฺร”
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “สำริทฺธะ”และปริวรรตเป็น“สัมฤทธิ์”
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ศราวณะ, ศววณ, ศรวณ” คือ ชื่อดาวฤกษ์หมู่ที่ ๒๒ หรือเรียกว่า ดาวหลักชัย
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ตน” คือ องค์
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ทงสอง”
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ปสาท, ปสาทะ” คือ เลื่อมใส
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “สทา”
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “วัด[ช]ย[ง]สา”
๑๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “หื้อ” คือ ให้
๑๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านและปริวรรตเป็น “เช่า”
๑๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “เผิ่ง”
๑๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ต๋”
๒๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เบ้” คือ เบี้ย
๒๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เผิ้ง” คือ ผึ้ง ในที่นี้คือ ขี้ผึ้ง
๒๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “คิง” คือ ตัว, ตน, ร่างกาย
๒๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “วันออก” คือ ทิศตะวันออก
๒๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “น้ำของ” คือ แม่น้ำโขง
๒๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “วันตก” คือ ทิศตะวันตก
๒๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “หนใต้” คือ ทางทิศใต้
๒๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “หนเหนือ” คือ ทางทิศเหนือ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170