จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ

จารึก

จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:42:55

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๓ จารึกเจ้าหมื่นงัวเชียงแปงวิหาร, ๑.๔.๑.๑ เชียงของ พ.ศ. ๑๙๘๘, ชม. ๓ จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ พ.ศ. ๑๙๘๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๘๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “วันกาเหม้า” ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ศักราช ๘๐๗” เป็นจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช ๑๙๘๘
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๐) อ่านเป็น “ดับเปลา”
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ปีดับเป้า” ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีฉลู สัปตศก ตามจุลศักราช
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เดิน ๘, เดือน ๘” คือ เดือน ๘ ของไทยใหญ่ ตรงกับเดือน ๗ ของภาคกลาง เมื่อสอบกับวันหนไทยแล้ว เป็นเดือน ๘ หลังของภาคกลาง
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ออก” คือ ขึ้น, ข้างขึ้น, วันข้างขึ้น
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๐) อ่านเป็น “กาเหมา”(ไม่มีไม้โท)
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๐) อ่านเป็น “ไตวัช”และปริวรรตเป็น “ใต้วัชร”
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เมง, เม็ง” คือ มอญ เม็งวันจันทร์ หมายถึง มอญเรียกว่า วันจันทร์ วันอาทิตย์เม็ง หมายถึง มอญเรียกว่า วันอาทิตย์
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “รืก” คือ ฤกษ์ หมายถึง กลุ่มดาวนักขัตฤกษ์ กลุ่มดาวฤกษ์ที่พระจันทร์โคจรไปถึง
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “สมณรืก” คือ สมณฤกษ์ ชื่อฤกษ์ใหญ่ ๑ ใน ๙ ฤกษ์
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เจ้าหมื่น” คือ ชื่อตำแหน่งข้าราชการที่ปกครองเจ้าพันได้ ๑๐ คน และตำแหน่งเจ้าเมือง
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “หมื่น” ชื่อตำแหน่งข้าราชการเหนือตำแหน่งพัน สามารถบังคับบัญชาเจ้าพันได้ ๑๐ นาย เจ้าหมื่นก็ว่า
๑๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ช่าง” นายช่าง
๑๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “แปง, แปลง” คือ ก่อสร้าง, แปลง
๑๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “หื้อ” คือ ให้
๑๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๐) อ่านเป็น “อูโบสุถ”
๑๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๐) อ่านและปริวรรตเป็น “ตู”
๑๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “กินเมิง, กินเมือง”หมายถึง ปกครองบ้านเมือง, ครองเมือง, ปกครองเมือง
๒๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๐) อ่านเป็น “เมิงฟา”
๒๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เมิงฟ้า” คือ เมืองฟ้า, สวรรค์
๒๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เนียรพาน, เนิยรพาน” คือ นฤพาน, นิพพาน (โบราณ), ตาย ใช้แก่กษัตริย์
๒๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “จุ่ง” คือ จง
๒๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “พระเจ้า” ในที่นี้ หมายถึง พระพุทธรูป
๒๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ทึน, ทืน” คือ เทอญ ใช้เป็นคำลงท้ายจบข้อความ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170