จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดศรีเกิด

จารึก

จารึกวัดศรีเกิด ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:12:56

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีเกิด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มส. ๑ จารึกเมืองปาย, มส. ๑ จารึกวัดศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓, ๑.๑.๑.๑ อารามศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๓ ด้าน จำนวน ๓๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ทาน” คือ ถวาย
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๖) : ปีกดเสด, ปีกดเส็ด = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีจอ โทศก ตามจุลศักราช
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๖) : ศักราชได้ ๘๕๒ = ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๓
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๖) : เดือน ๘ = เดือน ๘ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๖ ภาคกลาง
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “มหาสามี, มหาสวามี” คือ พระผู้ใหญ่ เทียบได้กับพระมหาเถระ เดิมใช้เรียกพระสงฆ์ผู้ใหญ่ชั้นพระมหาเถระที่บวชมาจากลังกา ต่อมาใช้เรียกพระสังฆราช
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “พระพุทธเจ้า” ในที่นี้ หมายถึงพระพุทธรูป
๗. ฮันส์ เพนธ์ : หยาดน้ำ = กรวดน้ำ
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๖) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือนายร้อย
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “พันนา” คือ ชอบเขตการปกครองโดยกำหนดตามที่นาซึ่งรับน้ำจากเขื่อนหรือฝายแต่ละเขื่อนไป มักมีชื่อเมืองหรือชื่อแม่น้ำกำกับไว้ด้วยอาจเทียบได้กับตำบลขนาดใหญ่หรืออำเภอในปัจจุบัน
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๖) : เฒ่าเมือง = ชื่อตำแหน่ง
๑๑. ฮันส์ เพนธ์ : นิรย = นรก
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “อาชญา” คือ คำสั่ง, พระราชโองการ
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เมิง” คือ เมือง
๑๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “อ้าย” คือ ลูกชายคนที่ ๑ (คำนำหน้าชื่อลูกชายโดยการนับคำลำดับลูกชายของไทยโบราณ คือคนที่ ๑ = อ้าย คนที่ ๒ = ยี่ คนที่ ๓ = สาม คนที่ ๔ = ไส คนที่ ๕ = งั้ว คนที่ ๖ = ลก)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170