จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒

จารึก

จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:58

ชื่อจารึก

จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

อย. ๔๔ จารึกพระประธาน, หลักที่ ๑๖๐ ศิลาจารึกวัดหน้าพระเมรุ

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๗๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อุปเทศ หมายถึง การสั่งสอน
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : วัดพระเมรุราช คือ วัดหน้าพระเมรุในปัจจุบัน
๓. ประสาร บุญประคอง : ไฟณ่ร่ค = ไฟนรก
๔. ประสาร บุญประคอง : ไว้ปญ้า = ไว้ปัญญา
๕. ประสาร บุญประคอง : สทา = ศรัทธา
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อย่าให้ทันถึงเดือน อย่าให้เคลื่อนถึงปี
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อเวจี เป็นนรกขุมหนึ่งใน ๘ ขุม ผู้ที่ทำบาปอันเป็นปัญจานันตริยกรรม ได้แก่ การฆ่าบิดา มารดา การทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห้อพระโลหิต ทำร้ายพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีล และยุยงให้พระสงฆ์แตกจากกัน จะต้องไปตกนรกขุมดังกล่าวเป็นเวลาสิ้นกัลป์หนึ่ง
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : พระศรีอาริยเจ้า / พระศรีอาริยเมตไตรย คือ อนาคตพุทธเจ้า ซึ่งจะลงมาตรัสรู้หลังจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันปรินิพพานไปแล้ว ๕,๐๐๐ ปี
๙. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : มรรคผล มรรค ใน อริยสัจ ๔ คือ วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุมรรคผล ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนได้มรรคผลแล้ว เรียกว่า อริยบุคคล มี 4 ระดับ คือ ได้แก่ (๑) โสดาบัน (๒) สกทาคามี (๓) อนาคามี (๔) อรหันต์
๑๐. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : นิฤาภาณ = นิพพาน
๑๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ = ขอจงเป็นปัจจัย ให้ถึงนิพพาน
๑๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อธิการ หมายถึง เจ้าอาวาส
๑๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สัปปุรุษ คือ ผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170