Blog

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจด้านจารึก

ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจด้านจารึก

QR-code edit Share on Facebook
เวลาที่โพส
โพสต์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 10:27:02
บทความโดย : ทีมงาน

ศิลาจารึก เป็นหนึ่งในหลักฐานทางโบราณคดีชั้นปฐมภูมิที่สำคัญอย่างมากต่อการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่บันทึกเรื่องราวด้วยตัวอักษร โดยการจาร การแกะ การขูด หรือการขุด บนเนื้อศิลา หรือพื้นแผ่นวัสดุรูปแบบต่างๆ ศิลาจารึกจึงเป็นหลักฐานหนึ่งทางโบราณคดีที่สามารถเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านตัวอักษร สามารถนำไปศึกษาต่อยอดในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของภาษา อักษร ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ฯลฯ 


จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย
สำรวจเมื่อ 29 มีนาคม 2559
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=615ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิลาจารึกในฐานะองค์ความรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติ จึงได้ดำเนินงานโครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมุ่งเน้นไปที่การสำรวจ เก็บข้อมูล และถ่ายภาพจารึกที่พบในประเทศ และเก็บรวมรวมไว้จัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับจารึกสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลได้

         

ในการนี้ผู้เขียนขอยกเอาความรู้เรื่องการอ่าน-แปลและศึกษาข้อมูลจารึก จากหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16 เรื่องที่ 4 ศิลาจารึกและการอ่านจารึก มานำเสนอในบทความนี้ 


1. การถ่ายถอดอักษร หรือการปริวรรตอักษร คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอักษรจากที่ปรากฏในจารึกให้เป็นอักษรไทยปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากจารึกที่พบส่วนใหญ่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่นลบเลือน ตัวอักษรชำรุด แตกหัก มีรอยกะเทาะ  ทั้งนี้การถอดอักษรมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้วามหมายที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้การศึกษาจารึกดังกล่าว ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงหรือเจตนาของผู้สร้างจารึกนั้นๆ ภายในฐานข้อมูลจารึกมีการถ่ายถอดอักษรจารึกเป็นอักษรไทย และข้อมูลจารึกบางส่วนได้มีการถ่ายถอดเป็นตัวอักษรโรมัน ทั้งนี้ เพื่อที่ผู้สนใจศึกษาข้อมูลจารึกที่เป็นชาวต่างชาติจะสามารถเข้าใจและนำไปใช้ศึกษาต่อได้ตัวอย่างงานการถ่ายถอดอักษรจารึก หรือการปริวรรตอักษร
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=526ตัวอย่างการถ่ายถอดจารึกเป็นอักษรโรมัน
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/en/inscribe_image_detail.php?id=526


2. การตีความ  มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านจารึกที่ต้องตีความจากจารึกโดยวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ที่ร่วมสมัยหรือร่วมเหตุการณ์กับศิลาจารึกนั้นๆ  


 3. การแปลศัพท์  คำศัพท์ต่างๆ ที่ปรากฏในจารึกส่วนใหญ่เป็นคำศัพท์โบราณ ดังนั้นการแปลภาษาไทยโบราณเป็นภาษาไทยปัจจุบันนั้น จะต้องศึกษาคำศัพท์จากวรรณกรรมโบราณ วรรณกรรมท้องถิ่น รวมทั้งภาษาท้องถิ่น ที่ยังปรากฏใช้อยู่ เพื่อให้สามารถรู้ความหมายของศัพท์โบราณได้ถูกต้อง

         
4. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจารึก  คือการศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่พบแทรกอยู่ในจารึกนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม การใช้ชีวิต หรือ ความเชื่อ 

ทั้งนี้ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย จะรวบรวมคำอ่าน-แปลจากเอกสารที่มีการพิมพ์เผยแพร่แล้วโดยหน่วยงานต่างๆ ที่มีผู้เชี่ยวชาญทำการอ่าน-แปลข้อมูลจารึกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจค้นคว้าค้นคว้า

 

ผู้เขียน : มัณฑนา เพ็ชร์คง

คำสำคัญ : จารึก ศิลาจารึก ความรู้ การศึกษา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170